BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/194/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, 1. w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie pojemników w następującej kolorystyce:

1) szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania szklane bezbarwne i kolorowe do worka koloru zielonego z napisem „SZKŁO”

2) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do worka koloru niebieskiego oznakowanego napisem „PAPIER”

3) tworzywa sztuczne białe i kolorowe, drobny metal i opakowania z metalu oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego, oznakowanego napisem „TWORZYWA SZTUCZNE”

4) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru fioletowego

5) pozostałe odpady po segregacji do pojemnika plastikowego.

2. W § 14 w ust.1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów należy przekazać do PSZOK”

3. W § 18 ust.1 pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „odpady ulegające biodegradacji – raz w tygodniu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 13:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1745 razy