BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVII/193/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 495.751 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 250 zł, zwiększenie planu – 496.001 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 19.066.624 zł, z tego: bieżące – 18.839.484 zł; majątkowe – 227.140 zł;
- Plan wydatków budżetowych – 17.693.415 zł, z tego: bieżące – 17.650.869 zł; majątkowe – 42.546 zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 maj 2013 13:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1715 razy