BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14.2013 Burmistrza Stawisk

z dnia: 22 marca 2013 roku
w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2012 rok.

     Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stawiski za 2012 rok obejmujące następujący zakres:

1) Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1;

2) Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2;

3) Sprawozdanie z otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie oraz wydatkach na te zadania według załączników Nr 3 i 4;

4) Sprawozdanie z przekazanych dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej według załącznika Nr 5;

5) Część opisową według załącznika Nr 6.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 mar 2013 15:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1496 razy