BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/190/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 marca 2013 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010 – 2013.

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/234/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia programu Opieki nad zabytkami Gminy Stawiski na lata 2010 – 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W pkt. VII załącznika do niniejszej uchwały – Wykaz Zabytków Nieruchomych Ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stawiski dodaje się dwie pozycje w brzmieniu:

Lp. Miejscowość Obiekt Datowanie Nr rejestru zabytków
22. Karwowo Cmentarz z okresu I wojny światowej 1915 r. A-389
23. Stawiski Zespół Parku Podworskiego 1981 r. A-176


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 mar 2013 08:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1701 razy