BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/189/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 marca 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021.

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/161/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXI/161/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013-2021 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 mar 2013 08:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1682 razy