BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/188/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 22 marca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2013 rok.

     Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.1002 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii oraz zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich działających na terenie Gminy Stawiski, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiski na 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 28 mar 2013 08:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1697 razy