BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/182/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 lutego 2013 roku
w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Cedry.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na podstawie uchwały Nr XXII/105/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej - dla części terenów położonych we wsi Cedry.

§ 2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą (wyłączonego z opracowania planu) oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXII/105/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego we wschodniej części gminy Stawiski oznaczonego nr 1, z przeznaczeniem pod lokalizację farmy wiatrowej - w części dotyczącej obszaru określonego w §2 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 11:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1722 razy