BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/181/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 lutego 2013 roku
w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 672.

     Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Stawiskach ustala bonifikatę w wysokości 90% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe położonej w obrębie miasta Stawiski przy Projektowanej 15, oznaczonej numerem ewidencyjnym 672 o powierzchni 0,0577 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00004558/4.

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w §1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata opłaty po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i użytkownik wieczysty na rzecz którego następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Stawiski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 11:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1661 razy