BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/180/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 lutego 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 953/93 o powierzchni 0,2454 ha, rodzaj użytków – B-PsIII, położonej w Stawiskach. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00051111/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 11:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1661 razy