BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/178/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 21 lutego 2013 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 357.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zwiększenie planu – 357.303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 18.489.441 zł, z tego: bieżące – 18.262.301 zł; majątkowe – 227.140 zł;
- Plan wydatków budżetowych – 17.116.232 zł, z tego: bieżące – 17.095.531 zł; majątkowe – 20.701 zł.

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2013 r” do Uchwały Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 mar 2013 11:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1750 razy