BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXXII/12 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie:

miejsce - Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)
początek sesji 1005 koniec 1410


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na sesji obecnych 14 radnych – lista obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Radny Andrzej Kiciński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie brał udziału w posiedzeniu Sesji.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (załącznik nr 2 do protokołu) oraz zaproszeni goście – lista obecności (załącznik nr 3 do protokołu).

Iwona Ofman Skarbnik Gminy nie brała udziału w posiedzeniu Sesji. Nieobecność  została usprawiedliwiona.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka przewodniczyła obradom Rady. Otworzyła XXXII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

W dalszej kolejności przedstawiła porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej
w Stawiskach.

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.14.12.2012r.
 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 15. Informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwagi do porządku obrad nie wpłynęły. Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu 14 ”za” – jednogłośnie przyjęła porządek XXXII sesji celem realizacji.


Przebieg obrad


Pkt 2.Przyjęcie protokołu obrad XXXI Sesji RM w Stawiskach z dn.14.12.2012r.

Rada do protokołu uwag nie zgłosiła.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Protokół ozn. Nr XXXI/12 został przyjęty przez Radę głosami: 12 głosów - „za”, 1 głos ”przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.


Pkt 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Rada interpelacji, pytań i wolnych wniosków nie zgłaszała.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w Wigilię nie działało oświetlenie uliczne w Porytem.


Pkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie miedzy sesjami.

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk przedstawił sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 4 do protokołu.


Pkt 5. Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca  Rady, po czym otworzyła dyskusję wokół projektu. Rada dyskusji w tym temacie nie podejmowała.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów - „za” uchwałę podjęła (Uchwała Nr XXXII/163/12 z dn. 28 grudnia 2012 r. w/s  zmian w budżecie gminy na 2012 rok stanowi zał. do protokołu).


Pkt 6. W związku z nieobecnością Andrzeja Kicińskiego Przewodnicząca Rady przedstawiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013. Następnie otworzyła dyskusję w temacie projektu uchwały. Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów - „za” uchwałę podjęła (Uchwała Nr XXXII/164/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok stanowi zał. do protokołu).


Pkt 7. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję w temacie projektu.

Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów -„za” uchwałę podjęła (Uchwała Nr XXXII/165/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2013 rok stanowi zał. do protokołu).


Pkt 8. Bożena Zacharzewska Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła założenia i cele do realizacji wynikające z programu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w temacie projektu.

Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów- „za” uchwałę podjęła (Uchwała Nr XXXII/166/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stawiski na 2013 rok stanowi zał. do protokołu).


Pkt 9. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję w temacie projektu.

Radny J. Kurzątkowski stwierdził, że zbierane selektywnie odpady: papier, tektura, szkło i tworzywa sztuczne – w każdej ilości raz na miesiąc okaże się zdecydowanie za rzadko.

Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli Rada zwiększy częstotliwość wywozu automatycznie wzrosną koszty związane z opłatą za odbiór odpadów.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy zaznaczyła, że na placu przy ZGKiM Stawiski zostanie urządzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W 2013 roku dopiero poznamy rzeczywiste koszty, które się wiążą z jego powstaniem.

Radny T. Chojnowski proponował, aby Gmina Stawiski sprawą ustalenia podatku śmieciowego i jego stawek nie zajmowała się w końcówce 2012r. Samorządowcy w Polsce zgłaszają, że zapisy ustawy są złe, budzą kontrowersję, Senat pracuje nad zmianą ustawy. Powyższe argumenty zdaniem radnego przemawiają za tym, aby Rada powstrzymała się od podejmowania decyzji. Senatorowie chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które borykają się z wprowadzeniem przepisów ustawy śmieciowej. Gmina Stawiski mogłaby iść w ślady Łomży, co zdaniem radnego jest słuszne.

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk ustosunkował się do wypowiedzi radnego. Od 1 lipca 2013r. zacznie funkcjonować nowy system, tak więc do tego czasu, jeżeli zostaną wprowadzone zmiany do ustawy, Rada dokona także zmian w uchwałach zgodnie z delegacją ustawodawcy.

Radny T. Chojnowski poinformował, że ze stanowiska Ministra Cyfryzacji i Administracji wynika, że Wojewodowie na terenie kraju nie będą występować w trybie nadzorczym i wyznaczać terminów dla gmin do czasu podjęcia zmian przez rząd. Skoro więc Wojewodowie mają nie ingerować, radny wnosił o niepodejmowanie uchwał, jeżeli jest tyle wątpliwości i niejasności wokół tematu.

Zdaniem Burmistrza, jeżeli uchwały zostały przygotowane, pracował nad nimi Zespół ds.  dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stawiski uchwały powinny zostać podjęte.

Rada dalszej dyskusji nie prowadziła.

Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 7 głosów- „za”, 5 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” uchwałę podjęła (Uchwała Nr XXXII/167/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi zał. do protokołu).


Pkt 10. Przewodnicząca Rady  przedstawiła projekt w/w uchwały.

Otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radny T. Chojnowski podał przykłady gmin, które ustaliły już wysokość opłat za wywóz odpadów. Z podanych przykładów wynika, że są one korzystniejsze dla mieszkańców niż stawki  przedstawione w gminie Stawiski. W gminie Wizna radni ustalili stawkę od osoby 8 zł - za odpady segregowane, 10zł - za niesegregowane, w gminie Czyże od osoby za odpady segregowane -7,20zł niesegregowane -9,50zł, w mieście Grajewo 11zł miesięcznie od jednego mieszkańca lub 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. W Gminie Kolno radni ustalili opłatę dla gospodarstwa do 2 osób – 17 zł, 2 i więcej 30 zł miesięcznie.

Radny stwierdził, że będzie głosował przeciw proponowanym stawkom.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy zaznaczyła, że metoda na podstawie, której zostały dokonane wyliczenia jest najbardziej sprawiedliwa społecznie. Wadą jej jest niedogodność dla mieszkańców, która to związana jest ze zmiennością danych będących podstawą ustalania wysokości opłaty. Słabą jej stroną jest także fakt, iż ilość odpadów wytwarzanych w poszczególnych gospodarstwach jest uzależniona od wieku, miejsca zamieszkania, stylu życia, przyzwyczajeń, wysokości dochodów i wielu innych czynników, natomiast opłata niezależnie od tego jest stała w przeliczeniu na jedną osobę.

Radny S. Chodnik podkreślił, że podjęcie uchwały w przedstawionej wersji budzi kontrowersje, dlatego że najbardziej dotknie ludzi mniej zamożnych i uderzy w rodziny wielopokoleniowe. Zdaniem radnego należy raz jeszcze sprawę przemyśleć, dokładnie przeanalizować stawki. W porównaniu do okolicznych gmin stawki są zbyt wysokie, co należy to wziąć pod uwagę.

Radny T. Zalewski pytał,  kto będzie weryfikował, w jaki sposób odbierane będą odpady. Kto będzie nadzorował i sprawdzał zbiórkę odpadów. Zdaniem radnego w tym zakresie pojawią się nadużycia.

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk podkreślił, że czeka nas rewolucja - znacząca zmiana, która  zachodzi w stosunkowo krótkim okresie. W teorii jest tak jak zostało przedstawione w projektach uchwał, w praktyce okaże się, jak będzie. Pracownik merytoryczny będzie miał możliwość weryfikowania wykonania powyższych uchwał przez mieszkańców.

Radny J. Kurzątkowski zapytał - Czy ustalone stawki opłat będą obowiązywały na czas nieokreślony, czy można dokonywać zmian w  podjętych uchwałach?

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Rada posiada kompetencję dokonywania zmian w uchwałach.

W wyniku dyskusji, która wywiązała się w zakresie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę, w trakcie której odbyło się posiedzenie Zespołu celem dokonania dodatkowych przeliczeń.


W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach sesji.

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady.


Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż z przedstawionego projektu uchwały wynika, że zaproponowana stawka od osoby za odpady segregowane wynosi 9,50zł, natomiast za odpady mieszane 19,00zł.

Stawka ta została wyliczona na podstawie danych z terenu Gminy tj. ilość gospodarstw, liczby mieszkańców oraz kosztów, które ma pokryć gmina tj. obsługa administracyjna wprowadzanego systemu, koszt odbierania, transportu odpadów oraz utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów. Po stronie dochodów na wdrożenie tego systemu potrzeba 757 847zł.

W związku z tym, iż zespół dokonał ponownych przeliczeń Sekretarz Gminy poformowała, że średnia osób w gospodarstwie domowym w gminie Stawiski to pięć osób.

I wariant - to stawka -  9,50 zł od osoby faktycznie zamieszkałej (selektywna zbiórka odpadów),

II wariant – (1-  2 osoby)  - 19,00 zł, 3 osoby i więcej - 40 zł (selektywna zbiórka odpadów),

III wariant – (1-2 osoby)19,00 zł, (3 – 5 osób) - 38 zł, 6 osób i więcej - 48 zł.

Radny J. Kurzątkowski  wnioskował do Rady o niepodejmowanie powyższych uchwał i czekanie na rozstrzygnięcia Wojewody w tym zakresie.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy podkreśliła, że Rada powinna podjąć uchwały do końca roku 2012 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Radni w dyskusji podnosili kwestię zanieczyszczania lasów, środowiska, tworzenie coraz to nowych dzikich wysypisk. Dzięki prowadzeniu selektywnej zbiorki odpadów w gminie będzie czyściej. Segregacja odpadów wpłynie pozytywnie na przyszłość.

W wyniku dyskusji ustalono cztery warianty – propozycji stawek:

I wariant  wynikający z projektu uchwały – 9,50 zł od osoby;

II  wariant do 2 osób w gospodarstwie – 19 zł; 3 osoby i więcej – 40 zł;

III wariant – do 2 osób w gospodarstwie – 19 zł; od 3 osób do 5 osób – 38 zł; 6 osób i więcej – 48 zł;

IV wariant – 7,39zł od osoby wynikający po odjęciu kosztów budowy punktu zbiórki.

Po dyskusji wspólnie wypracowano wniosek, który zgłosił Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński. Wnioskował o ustalenie opłaty od osoby w kwocie 7,50zł za odbiór odpadów segregowanych, 15,00zł odbiór odpadów niesegregowanych.

Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady poparła Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w imieniu Komisji Przewodniczący W. T. Mieczkowski zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w/w stawek opłat.

Innych propozycji Rada nie zgłaszała.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i najpierw poddała pod głosowanie projekt uchwały ze stawkami: 9,50zł i 19 zł wynikającymi z uchwały przedłożonej pod obrady Rady.

Obecnych podczas głosowania 13 radnych. Radny Józef Rudzki zwolnił się z dalszego uczestnictwa w sesji u Przewodniczącej Rady.

W wyniku głosowania: 0 głosów ”za”, 13 głosów „przeciw”

Przewodnicząca poddała stawki proponowane przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 7,50zł i 15,00zł pod głosowanie Rady. W wyniku głosowania:13 głosów ”za”, 0 głosów „przeciw”.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie Rady wraz z przyjętymi stawkami.

W wyniku głosowania: 13 głosów ”za”, 0 głosów „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXXII/168/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 11. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały, po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Rada dyskusji w tym punkcie obrad nie prowadziła.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych. W wyniku głosowania: 12 głosów „za” – jednogłośnie.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXXII/169/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 12. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały, po czym otworzyła dyskusję wokół projektu.

Radny S. Chodnik zgłosił uwagę do wzoru deklaracji, aby usunąć wers z Nr NIP-u, oraz dopisać słowo „faktycznie” zamieszkałych osób w gospodarstwie.

Rada wyraziła zgodę na powyższą korektę deklaracji.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania 12 radnych. W wyniku głosowania: 12 głosów „za” –jednogłośnie.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXXII/170/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).

 

Pkt 13. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały, po czym otworzyła dyskusję  wokół projektu.

Radny S. Chodnik zgłosił wniosek do projektu uchwały propozycje stawek:

1) w zakresie odbierania odpadów komunalnych

a) pojemności 120 l – 23,00zł;

b) pojemności 1100 l – 209,00zł.

2) W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się górne stawki opłat brutto dla pojemników o:

a) pojemności 120 l – 19,00zł;

b) pojemności 1100 l – 176,00zł.

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 10,50zł za m3.

Rada w dyskusji poparła wniosek radnego S. Chodnika.

Do wniosku radnego S. Chodnika dołączyli formalnie radny T. Chojnowski i T. Zalewski. Trzech radnych złożyło propozycję zmian do uchwały.

Przewodnicząca poddała wniosek trzech radnych pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 13 radnych. W wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 0 „przeciw”.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie Rady wraz z przyjętymi stawkami. W wyniku głosowania: 13 głosów ”za”, 0 głosów „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta (Uchwała Nr XXXII/171/12 z dn. 28 grudnia 2012r. w/s ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski stanowi załącznik do protokołu).


Pkt 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy przeprosiła sołtysów za zaistniałą sytuację, że w okresie świątecznym w terenie nie działało oświetlenie. Z uzyskanych informacji od pracownika merytorycznego wynikało, że zlecenie polegające na przestawieniu zegarów zostało zrealizowane. Po rozmowie z właścicielem firmy Instalacji Elektrycznych potwierdzono, że gmina zapłaci tylko za faktycznie wykonaną pracę.

Ponadto pani Sekretarz dodała, że sołtysi mają możliwość kontaktowania się z nią telefonicznie, udostępniła nr tel. służbowego w razie pilnych spraw wymagających jej interwencji.

 

Pkt 15.Informacje

W tym punkcie obrad nikt informacji nie przekazywał.


Pkt 16.Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział i zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sty 2013 08:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1929 razy