BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/177/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, skreśla się:

1) w § 4 ust. 1 i ust. 6, § 24 i § 25, w § 26 ust. 4, w § 30 ust. 2;

2) w § 4 ust. 7 wyrazy ,,oraz systematycznego koszenia trawy i chwastów”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2013 16:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1869 razy