BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/176/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 stycznia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 , art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – działki, stanowiącej własność Gminy Stawiski, oznaczonej numerem ewidencyjnym 157/6 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w Jurcu Włościańskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L/00028060/0 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2013 16:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1743 razy