BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/174/13 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 18 stycznia 2013 roku
w sprawie: podziału Gminy Stawiski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

     Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.113, Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881,Nr 149, poz.889) oraz art.12 § 2,§ 3, § 11, § 12,§ 13 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112,Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281,z 2012 r. poz.849 i 951) na wniosek Burmistrza Stawisk uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Stawiski na stale obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Stawiskach oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Stawisk przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2013 16:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1846 razy