BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XXXI/12 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2012 roku
w sprawie:

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

początek sesji 1005 koniec 1245


Stan radnych Rady Miejskiej w Stawiskach – 15. Na początku obecnych na sesji było  14 radnych – lista obecności (załącznik nr 1 do protokołu). Na posiedzenie sesji spóźnił się radny J. Kurzątkowski, przybył o godz.10:30.

W sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności (załącznik nr 2 do protokołu) oraz zaproszeni goście – lista obecności (załącznik nr 3 do protokołu).

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk nie brał udziału w posiedzeniu Sesji. Nieobecność  Burmistrza została usprawiedliwiona.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach Barbara Rzadka przewodniczyła obradom Rady. Otworzyła XXXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.07.12.2012r.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 9. Informacje.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radny W.T. Mieczkowski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na podstawie art. 31 Statutu Gminy zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące projekty uchwał:

1) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski;

2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 770;

3)  projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski;

4)  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Kolejność wprowadzonych uchwał Przewodniczący zaproponował wprowadzenie po punkcie 5 proponowanego porządku obrad.

Innych uwag i wniosków komisje nie składały.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu 14 ”za” – jednogłośnie poparła wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad po przyjętym wniosku:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dn.07.12.2012r.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 770.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 13. Informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania – 14 radnych. Rada 14 głosami „za” - jednogłośnie przyjęła porządek XXXI sesji celem realizacji.

Przebieg obrad


Pkt 2.Przyjęcie protokołu obrad XXX Sesji RM w Stawiskach z dn.07.12.2012r.

Rada do protokołu uwag nie zgłosiła.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie. Protokół ozn. Nr XXX/12 został przyjęty przez Radę głosami: 11 głosów - „za”, 3 głosy „wstrzymujące”.


Pkt 3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

Rada interpelacji, pytań i wolnych wniosków nie zgłaszała.


Pkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie miedzy sesjami.

W związku z nieobecnością Burmistrza Stawisk sprawozdanie przedstawiła Agnieszka Rutkowska Sekretarz Gminy (załącznik nr 4 do protokołu).


Pkt 5. Projekt uchwały przedstawiła I. Ofman Skarbnik Gminy. Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Radny S. Chodnik zapytał jaka jest koncepcja na zagospodarowanie środków finansowych uzyskanych z wpłat Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach - 160 tys. zł - wpłata zaległego podatku oraz 50 tys. zł za sprzedany grunt?

I. Ofman Skarbnik Gminy stwierdziła, że wpływ kwoty 50 tys. zł został ujęty do wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia, natomiast kwota 160 tys. zł nie została ujęta w budżecie 2012r. Zaległa wpłata podatku zostanie ujęta jako wolne środki w przyszłym roku do budżetu.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy dodała, że dochody budżetu w dziale sprzedaż mienia nie zostały wykonane z uwagi na to, iż niektórzy mieszkańcy budynku komunalnego w Dzierzbi nie wyrażają zgody na wykup mieszkań. Wycena została sporządzona na ich wnioski, a w rezultacie gmina nie może zbyć lokali i osiągnąć dochodu. Jeżeli mieszkańcy nie wyrażą zgody na kupno mieszkań, wówczas zostaną podjęte kolejne kroki prawem przewidziane. Radny S. Chodnik odpowiedział, że dach na budynku mieszkalnym w Dzierzbi został wyremontowany, gmina poniosła koszt ok.100 tys. zł, tak więc radny nie dziwi się takiej postawie mieszkańców.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy zaznaczyła, że stan techniczny dachu był bardzo zły, groził zawaleniu, dlatego też jego remont był konieczny.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt pod głosowanie. Obecnych podczas głosowania 14 radnych. W wyniku głosowania: 14głosów „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XXXI/156/12 z dn. 14 grudnia 2012 r. w/s  zmian w budżecie gminy na 2012 rok stanowi zał. do protokołu).


Pkt 6. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję w temacie projektu.

Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów - „za” uchwałę podjęła.

(Uchwała Nr XXXI/157/12 z dn. 14 grudnia 2012r. w/s  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski  stanowi zał. do protokołu).


Pkt 7. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję w temacie projektu.

Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów - „za” uchwałę podjęła.

(Uchwała Nr XXXI/158/12 z dn. 14 grudnia 2012r. w/s ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 770 stanowi zał. do protokołu).


Pkt 8. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję w temacie projektu.

Rada dyskusji nie prowadziła, została więc ona zamknięta.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych. Rada w głosowaniu: 14 głosów - „za” uchwałę podjęła.

(Uchwała Nr XXXI/159/12 z dn. 14 grudnia 2012r. w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Stawiski stanowi zał. do protokołu).


Pkt 9. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt w/w uchwały i otworzyła dyskusję w temacie projektu.

I. Ofman Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w Uchwale Nr XXIX/146/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 listopada 2012r.  wystąpił  błąd pisarski. W ust. 2 tej uchwały błędnie wpisano kwotę 3097,69 zł, a powinno być 3097,68 zł.

Rada dyskusji nie prowadziła.

Następnie Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Obecnych podczas głosowania 15 radnych. Rada w głosowaniu: 15 głosów- „za” – jednogłośnie uchwałę podjęła.

(Uchwała Nr XXXI/160/12 z dn. 14 grudnia 2012r. w/s zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi zał. do protokołu).


Pkt 10. I. Ofman Skarbnik Gminy przedstawiła projekt w/w uchwały. Przewodnicząca  Rady otworzyła dyskusje w temacie projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr II-00311-45/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021 (uchwała stanowi zał. nr 5  do niniejszego protokołu).

Radny  T. Zalewski stwierdził, że pozyskanie dochodu przez gminę z tytułu budowy farm wiatrowych jest nierealne do wykonania. Prosił o wyjaśnienie, na jakim etapie przebiegają prace w tym zakresie.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że decyzja środowiskowa zostanie wydana w ustawowym terminie. Planuje się, że rok 2014 to zakończenie dokumentacji w tym zakresie i rozpoczęcie budowy. Kwota o której radny wspomniał wynika z informacji, którą przedstawiła firma Veolia z W-wy. Ponadto Sekretarz poinformowała, że Stowarzyszenie w zakresie ochrony z Wrocławia wystąpiło do gminy z wnioskiem w ramach bycia stroną w postępowaniu.

Radny T. Chojnowski poparł stanowisko radnego T. Zalewskiego. Radny T. Zalewski dodał, że nie rozumie dlaczego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się  kwotę 10 mln zł na  budowę infrastruktury drogowej i realizacje zadań w oświacie. Pytał skąd gmina pozyska środki na realizacje tych zamierzeń.

I. Ofman Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie planuje się nowych kredytów ani dotacji. Wydatki zostaną pokryte ze środków własnych, w powyższym dokumencie zostały zapisane zamierzenia jakie są planowane do realizacji.

Radny J. Kurzątkowski zapytał czy gmina Stawiski planuje dochody z budowy linii 400 kV?

A. Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ostatecznie dochód z tytułu podatku zależy od ilości postawionych słupów energetycznych na terenie gminy. Zakończenie inwestycji planuje się na 15 czerwca 2015r.

Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 12 głosów - „za”, 1 „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące”. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XXX/161/12 z dn. 14 grudnia 2012r. w/s  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021 stanowi zał. do protokołu).

 

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach sesji.

 

Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady.

 

Pkt  11.  I. Ofman Skarbnik Gminy przedstawiła projekt w/w uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje w temacie projektu.

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr II-00310-45/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Stawiski na 2013 rok (uchwała stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu).

I. Ofman Skarbnik Gminy odczytała odpowiedź Burmistrza na wniosek do zmiany w projekcie budżetu na 2013 rok wydatków na środki czystości w SP Poryte z kwoty 500 zł na kwotę 1.000zł. Burmistrz nie wyraził zgody na powyższą zmianę. Swoje stanowisko motywował tym, iż w 2012 roku wydatki na ten cel wyniosły 505,80zł. W przypadku braku środków finansowych w danym paragrafie dyrektor ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o ich zwiększenie.

Radny S. Chodnik prosił o wyjaśnienie wydatków w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” – wynagrodzenie 4 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, 9 pracowników zatrudnionych na czas określony, 3 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy po odbyciu stażu finansowanego ze środków PUP.

I. Ofman wyjaśniła, że umowy dot. pracowników zatrudnionych w UM Stawiskach, umowy dot.: palacza, sprzątaczek, pracowników zatrudnianych na sezon do pracy przy sprzątaniu miasta oraz stażystów odbywających staż w jednostkach organizacyjnych gminy.

Radny S. Chodnik prosił o wyjaśnienie kolejnej kwestii wydatków budżetowych w rozdziale 75095 „pozostała działalność” związanych z rozdziałem 75095 – wynagrodzenie 6 pracowników  zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Ofman Skarbnik Gminy wyjaśniana, że wydatki związane są z administracją urzędu. Ponadto powyższa klasyfikacja jest zgodna z zaleceniami pokontrolnymi RIO B-stok.

Radny T. Zalewski negował koszty wynajmu autokaru. Proponował, aby gmina zakupiła autobus celem zejścia z kosztów wynajmu.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego do końca 2013 roku i nie ma możliwości jej zmiany. Wniosek radnego dotyczy roku 2014.

Radny S. Chodnik  nawiązał do informacji, którą przekazała Skarbnik Gminy. Zdaniem radnego nie ma fizycznej możliwości, aby sprzątaczki za kwotę 500 zł mogły sprzątnąć cały budynek szkoły  ok. 500m2.

Radny S. Chodnik podkreślił, że nie może obok tej sprawy przejść obojętnie i milczeć tak jak robią to radni z terenu gminy Stawiski. Jest radnym z miasta i uważa, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.

Radny S. Chodnik zaznaczył, że będzie głosował  przeciwko budżetowi przedstawionemu Radzie. Budżet 2013 roku to budżet stagnacji, w którym nic się nie dzieje. Nie pokazano w nim żadnych zamierzeń realnych do wykonania.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy ustosunkowała się do wypowiedzi radnego. Wyjaśniła, że z objaśnień do budżetu jasno wynika, jaka kwota została zapisana w paragrafie na zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu dyrektor szkoły ma do dyspozycji 13500,00zł.

Wiceprzewodniczący Rady R. Bagiński wnioskował, aby oszczędności z tytułu wyłączania światła w mieście i terenie lokowane były później w modernizację oświetlenia.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy odpowiedziała, że został ogłoszony przetarg na dostawę energii elektrycznej w gminie i dopiero po jego rozstrzygnięciu możliwe będzie dokonanie wyliczeń szacunkowych kosztów, które gmina mogłaby przeznaczyć na powyższą modernizację.

Kwestia budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od konkursów, które zostaną ogłoszone i umożliwią gminie pozyskanie środków finansowych spoza budżetu. W planach jest zagospodarowanie placu zabaw, urządzenie skweru miejskiego. W 2013 roku planowany jest remont świetlicy w Rostkach. Plany do realizacji zależne są od kwoty, jaką gmina będzie w stanie pozyskać.

Radna B. Ducka opuściła obrady sesji po uprzednim zwolnieniu się u Przewodniczącej Rady z przyczyn osobistych.

Od tej chwili obecnych na sesji było 14 radnych.

Radny S. Chodnik ponownie zabrał głos. Podkreślił, że głosował za realizacją inwestycji polegająca na budowie wodociągu Poryte – Budziski. Ponadto poparł wniosek Wiceprzewodniczącego Rady dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 9 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. (Uchwała Nr XXX/162/12 z dn. 14 grudnia 2012r. w/s uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013 stanowi załącznik do protokołu).

Po podjęciu uchwały wywiązała się dyskusja wokół projektu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni głosują przeciw, a później są głosy, że każdy chce być „ojcem sukcesu”. Odniosła się też do głosowania radnego L. Ramotowskiego, którego miejscowość dużo otrzymała ze strony gminy, a dzisiaj głosuje przeciw.

Radny Stefan Chmielewski stwierdził, że kiedy Rada przyjmowała budżet na 2012 rok to opinie o budżecie były negatywne wśród radnych. Dzisiaj można powiedzieć, że wszystko zostało zrealizowanie, nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie, zadania były realizowane i żadnej szkole niczego nie brakowało. Po czym zwrócił się do radnego L. Ramotowskiego, że nie docenia on tego co otrzymał z budżetu gminy dla swojej wsi i głosuje przeciw przyjęciu budżetu na 2013 rok.

Na co radny L. Ramotowski odpowiedział, że kilkakrotnie w ciągu mijającego roku zwracał się z wnioskiem do Burmistrza o naprawę drogi Dzięgiele – Romany, która prowadzi do kościoła w Romanach i do dnia dzisiejszego nie został załatwiony pozytywnie. Radny T. Chojnowski dodał, że w ciągu roku głosował za zmianami w budżecie. Prosił radnych, aby nie generalizowali problemu.

Radny S. Chodnik stwierdził, że gmina pozyskała prawie 1 mln zł ze sprzedaży mienia gminnego, dodatkowo pozyskała środki finansowe w związku z budową obwodnicy ok. 400 tys. zł i nie widać żadnej pamiątki z tego tytułu.

A. Rutkowska Sekretarz Gminy ustosunkowała się do w/w wypowiedzi radnych.

Do radnego L. Ramotowskiego odparła, że w ciągu ostatnich lat droga była kilkakrotnie naprawiana.

Jeżeli chodzi o inwestycje to zaplanowana jest rewitalizacja parku w mieście, co jest uzależnione od pozyskania dotacji. Ponadto 950 tys. zł zostało złożone na lokacie bankowej.

Radny A. Kiciński oznajmił, że po raz pierwszy nie głosował za przyjęciem budżetu na 2013 rok. Dlaczego podjął taką decyzje nie musi nikomu się z tego tłumaczyć. Nie ma partyjnego obowiązku w gminie, każdy ma wolną wolę i głosuje jak uważa.

Dalszej dyskusji radni nie prowadzili.


Pkt.12 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.

-


Pkt 13.Informacje

A. Rutkowska  Sekretarz Gminy przedstawiła informacje  na temat:

- budowy obwodnicy Stawisk, która zakończy się w IV kwartale 2013r. Firma realizująca przedmiotowe zadanie zobowiązana jest wykonać nowe nawierzchnie dróg, które ulegną zniszczeniu podczas budowy. Ponadto poinformowała, że droga krajowa 61 na odcinku Stawisk po zakończeniu obwodnicy zostanie przeklasyfikowana na drogę gminną;

- W 2009r. koszt odłowienia i przekazania bezdomnych zwierząt do schronisk wyniósł 33 tys. zł, w 2010r. - 30 tys. zł, w 2011r.- 22 tys. zł, natomiast w 2012r. (stan na dzień sesji) – ok. 70 tys. zł i na pewno nie są to wszystkie wydatki, ponieważ już są kolejne zgłoszenia.


Pkt 14 . Zamknięcie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział i zamknęła obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 11:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1889 razy