BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/171/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Stawiski w wysokości brutto:

1) w zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia o:

a) pojemności 120 l – 23,00 zł;

b) pojemności 1100 l – 209,00 zł.

2) W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stosuje się górne stawki opłat brutto dla pojemników o:

a) pojemności 120 l – 19,00 zł;

b) pojemności 1100 l – 176,00 zł.

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 10,50 zł za m3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/37/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 11:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1841 razy