BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/170/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiski w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;

4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż adres zameldowania;

§ 3. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

 

Uchwała straciła moc 25 lutego 2013 roku

Uchwała obowowiązująca: Uchwała Nr XXXV/184/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia: 25 lutego 2013 roku w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1817 razy