BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/169/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012. poz. 391) uchwala się, co następuje: .

§ 1.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do końca każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na podany przez Urząd Miejski w Stawiskach numer rachunku bankowego, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1652 razy