BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/168/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 236 poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się przyjmując iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, które zostały określone w ust. 2 i 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,50 zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1768 razy