BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą powstałe w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów:

1. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

1) komunalne odpady zmieszane – w ilości 1 pojemnika 120 l w ciągu 2 tygodni;

2) odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości co 2 tygodnie;

3) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – w każdej ilości raz na miesiąc;

4) pozostałe zbierane selektywnie – w każdej ilości dwa razy do roku.

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

1) komunalne odpady zmieszane – w każdej ilości dwa razy w tygodniu;

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne- w każdej ilości co dwa tygodnie;

3) odpady ulegające biodegradacji – w każdej ilości co dwa tygodnie;

4) pozostałe zbierane selektywnie – w każdej ilości co kwartał.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Stawiski, będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następował będzie w ilości, która nie będzie przekraczała 120 litrów na 2 tygodnie.

§ 3.1. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę,
z którym Gmina Stawiski zawrze umowę na odbiór odpadów.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru
odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 4.1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Miejskiej Oczyszczalni przy ulicy Ogrodowej w Stawiskach świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach, zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5t, powstających w gospodarstwach domowych;

2) przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych.

2. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do punktu przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1931 razy