BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXII/163/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – zwiększenie planu – 56.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – zmniejszenie planu – 4.800 zł; zwiększenie planu – 61.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 19.582.693 zł, z tego: bieżące – 19.479.962 zł; majątkowe – 102.731 zł
- Plan wydatków budżetowych – 18.704.937 zł, z tego: bieżące – 18.154.246 zł; majątkowe – 550.691 zł

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 877.756 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

5. Załącznik Nr 3 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stawiski na 2012 r” do Uchwały Nr XXXI/156/12 rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 sty 2013 10:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1699 razy