BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/162/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2013.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18.059.944 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 17.873.604 zł, 

- majątkowe w wysokości 186.340 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.686.735 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 16.666.034 zł, 

- majątkowe w wysokości 20.701 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 166.000 zł, 

2) celową w wysokości - 39.201 zł,z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 39.201 zł, 

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.373.209 zł z przeznaczeniem na: 

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.373.209 zł, 

§ 5. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.373.209 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  - w kwocie 400.000 zł; 

§ 7. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20.000 zł. 

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 50.432 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.432 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.779.471 zł, koszty – 1.423.281 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł; 

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF) 

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 

5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20.000 zł. , 

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2012 15:40
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1678 razy