BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/161/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021.

     Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), postanawia się: 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2013 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2021 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2. 

2. Upoważnić Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/93/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 16.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2012 – 2021 ze zmianami. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2012 15:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1722 razy