BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/157/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2012 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 , art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości – działki, stanowiącej własność Gminy Stawiski, oznaczonej, numerem ewidencyjnym 43/4 o powierzchni 0,1658 ha, położonej w Cwalinach, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży LM1L00027298/0. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2012 15:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1695 razy