BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/154/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 grudnia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc uchwała nr 162/XLIX/06 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara RzadkaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2012 15:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1809 razy