BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/153/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia dopłat do odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłaty do odbioru odpadów komunalnych dla ogółu odbiorców w następującej wysokości:

1) za pojemnik 120 litrów netto – w wysokości 5,97 zł

2) za pojemnik 1100 litrów netto – w wysokości 55,22 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/102/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia dopłat do odbioru odpadów komunalnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 marca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Rzadka

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2012 13:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1615 razy