BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/151/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) i art. 61 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za odbiór odpadów komunalnych podlegających składowaniu na składowisku odpadów w miejscowości Miastkowo w wysokości:

1) 14,54 zł netto za odbiór jednego pojemnika 120 l,

2) 133,32 zł netto za odbiór jednego pojemnika 1100 l.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/101/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Stawiski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara RzadkaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2012 12:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1653 razy