BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/150/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 07 grudnia 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Stawiski.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stawiski w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/97/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2013 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara RzadkaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2012 12:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1664 razy