BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr XIX/04 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 2 stycznia 2004 roku
w sprawie:

Obecnych na Sesji 14 radnych. Lista obecności w załączeniu.

Sesję rozpoczęto o godz. 900 a zakończono o godz. 1300

Sesję otworzył i przewodniczył Przewodniczący Rady Marek Sobociński.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku Kierownika ZGKiM w sprawie opłat za :

- wodę,

- ścieki przemysłowe,

- wodomierz.

3. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

AD 1

Sesję otworzył i przewodniczył Przewodniczący Marek Sobociński .Poinformował radę, że burmistrz wystąpił z wnioskiem o ujęcie w porządku obrad uchwały w sprawie:

ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad z poprawkami głosowało 7 radnych,2 przeciw,5 wstrzymało się od głosu.

Porządek obrad z poprawkami został przyjęty.

AD 2

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Kierownika ZGKiM zabrał głos Przewodniczący Rady zacytował art.24 pkt.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi czy taryfy i plan został opracowany zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia.

Przewodniczący zaznaczył, że radni nie otrzymali takiej weryfikacji.

Radny Pan Zdzisław Obrycki zwrócił się z zapytaniem skierowanym do Sekretarza jaka jest procedura przyjmowania pism. Pan Sekretarz wyjaśnił ,że pismo to zgodnie z obiegiem korespondencji jaki obowiązuje w urzędzie trafiło do obsługi rady i tutaj ciąży odpowiedzialność. Nie było żadnej adnotacji na wniosku kierownika, że Przewodniczący zapoznał się z jego treścią. Sekretarz zapoznał się z tym pismem 19 grudnia 2003 r i wówczas radnym zostało to powielone wszystkie kalkulacje, które były załączone do materiałów. Pismo zostało przekazane Pani M. Dąbkowskiej, która wg właściwości odpowiada za sprawy nadzoru nad gospodarką komunalną, zostało to sprawdzone z przepisami prawa jest to zgodne z ustawą i rozporządzeniem. Przewodniczący powiedział cyt. „weryfikacja polega moim zdaniem, że jest jakieś odniesienie czy kierownik ma rację dając pod rozważenie takie stawki.

Kierownik ZGKiM powiedział cyt.: „ Ja nie wiem czy obsługa rady ma się zagłębiać w przepisy w których jest napisane, że na podstawie jakiego przepisu jest on składany, czy musi znać, że termin dot.45 dni. Ja uważam, że jest 45 dni na to ażeby Burmistrz to zweryfikował później jeśli to jest kwestią sporną stawki są za wysokie zwraca się więc do mnie i jest jeszcze możliwość na zmianę tej kalkulacji.”

Radny Pan Józef Rudzki zabrał głos mówiąc cyt. :”widzę wielkie nieporozumienie do kogo pismo kierownika powinno wpłynąć, do kogo kierownik ma złożyć taki wniosek? „ Kierownik ZGKiM odpowiedział, że ustawodawca mówi wyraźnie do Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący powiedział cyt. ”Pan Burmistrz widział pismo bo podpisywał przyjęcie tych dokumentów”

Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącego mówiąc ,że korespondencja w urzędzie rozpisywana jest wg obowiązujących przepisów. cyt.” Dokumenty trafiają do Pana i Pan powinien się z nimi zapoznać i rozpisać wg właściwości.”

Przewodniczący odpowiedział cyt. ”ja nie muszę znać się na przepisach”

Radny Rudzki zadał pytanie przewodniczącemu czy wiedział o tym piśmie i dlaczego nie skierował tego do burmistrza celem weryfikacji. Stwierdził ,że są bardzo ważne sprawy które, dotyczą całego społeczeństwa i ktoś powinien za to ponieść konsekwencje.

Burmistrz ponownie przytoczył terminy wpływu pisma i drogę przekazania – Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje 30 dni na załatwienie sprawy, dzień przed terminem trafiło ono do nas, czyli było to działanie celowe ażeby weszły stawki urzędowe i rada nie miała czasu na podjęcie uchwały.

Radny Olender przytoczył ponownie ,że obsługa rady przekazała dopiero 19 grudnia pismo do Sekretarza.

Burmistrz powiedział, że skoro Przewodniczący nie musi znać się na przepisach to powinien skonsultować to z Sekretarzem, jeśli nie wie co zrobić z pismem.

Pan Ofman zabrał głos cyt.” jeżeli takie pismo wpłynęło ktoś, kto nie wie ,że jest termin od 20 listopada odbyły się 4 komisje i na żadnej nie była ta sprawa poruszana.

Radny Olender złożył formalny wniosek dot. opłat za wodę i ścieki:

- woda 1,55,

- ścieki przemysłowe 4,12,

- abonament 0.

Przewodniczący poddał wnioski pod głosowanie wg kolejności zgłoszeń czyli wniosek Kierownika ZGKiM .

Za przyjęciem była 1 osoba, przeciw 11 ,2 osoby wstrzymało się od głosu.

Za wnioskiem złożonym przez A. Olendra głosowało 13 radnych ,1 przeciw.

Wniosek przeszedł tak więc radni podjęli uchwałę dot. opłat za wodę i ścieki. (uchwała Nr 64/XIX/04 w załączeniu)

AD 3

Odnośnie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów radni podjęli dyskusje na Sesji. Sprawa ta nie była wcześniej omawiana na komisjach i w wyniku wymiany zdań na ten temat Radny Zdzisław Obrycki złożył formalny wniosek o odrzuceniu projektu tej uchwały ażeby poddać go na obrady komisji.

Radny A.Ofman zwrócił się z zapytaniem czy jest źródło pokrycia na podwyżki dla sołtysów. Radny Zdzisław Obrycki stwierdził ,że podwyżka jest bezzasadna.

Radny Karwowski przychylił się do wniosku Pana Burmistrza jednocześnie stwierdzając, że sołtys sprawuje ważną funkcje, reprezentuje dane sołectwo na szczeblu gminnym, i spełnia ogromną rolę w życiu społecznym.

Przewodniczący poddał wnioski pod głosowanie wg kolejności zgłoszeń. tj. Burmistrza(projekt uchwały w załączeniu)

W wyniku głosowania 7 radnych było przeciw,7 radnych za podjęciem tejże uchwały.

Przewodniczący zamknął obrady XIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sobociński

Protokołowała:

Małgorzata Mroczkowska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 mar 2004 09:13
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2329 razy
Ilość edycji: 1