BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/22/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 24 lutego 2011 roku
w sprawie: zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę instytucji kultury „Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach” na „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach”.

§ 2. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc:

1)    Uchwała Nr 128/XXXVIII/05 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach,

2)    uchwała Nr LIII/213/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 lut 2011 15:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2424 razy