BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr VI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 29 grudnia 2010 roku
w sprawie:

początek godz1005 koniec 1105

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

 

Na sesji obecnych 15 radnych.

W obradach sesji uczestniczyli: Burmistrz Stawisk - Marek Waszkiewicz, Skarbnik Gminy- Iwona Ofman, sołtysi z terenu gminy (lista obecności w załączeniu).

Po formalnym otwarciu sesji Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Po czym przedstawiła proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2010r.

3.      Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.      Wolne wnioski i informacje.

7.      Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca zwróciła się do Rady i Burmistrza z zapytaniem o wnioski o zmianę porządku obrad.

Do porządku obrad nie wpłynęły wnioski o jego zmianę.

Przewodnicząca poddała proponowany porządek obrad pod głosowanie:

Rada w głosowaniu – 15 gł. „za” – jednogłośnie, przyjęła porządek obrad sesji.

 

Ad 2.

Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie Rady. W głosowaniu 15 gł. „za” tj. jednogłośnie Rada przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji oznaczony Nr V/10.

 

Ad 3.

Radny Sławomir Chodnik wnioskował aby poprosić na posiedzenie sesji Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej radnych z Okręgu Wyborczego Nr 1 w Stawiskach.

Burmistrz poinformował radnego, że postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży wygasił mandaty radnych z Okręgu Nr 1 w Stawiskach. Sąd zobowiązał także Obwodową Komisję Wyborczą w Stawiskach do ponownego przeliczenia głosów. Postanowienie nie jest prawomocne.

Radny Sławomir Chodnik zapytał o podstawę i motywację złożenia protestu wyborczego.

Burmistrz odpowiedział, iż prawo do protestu wyborczego ma każdy obywatel i nie jest to kwestia do rozstrzygania na sesji RM.

 

Ad 4.

Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz. (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu)

Ad 5.

Skarbnik Gminy – Iwona Ofman przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Jerzy Bielawski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.

Radny Sławomir Chodnik zapytał o zasady finansowania remontu dachu w miejscowości Dzierzbia i czy mieszkania w tym budynku są własnością gminy Stawiski oraz czy mieszkańcy otrzymali propozycję wykupu tych mieszkań.

Burmistrz odpowiedział, że mieszkania w Dzierzbi stanowią zasób mieszkań komunalnych gminy Stawiski. Najemcom mieszkań kilkakrotnie proponowano wykup, ale jest to działanie dobrowolne. Gmina nie posiada instrumentów prawnych do „zmuszania” najemców do wykupu mieszkań komunalnych.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i poddała omawiany projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania:15 głosów „za”. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr VI/15/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 6.

Wolne wnioski i informacje:

Burmistrz nawiązując do tematu wykupu mieszkań, wyjaśnij, iż gmina nie ma możliwości zmuszenia najemców lokali komunalnych do wykupu tychże lokali na własność. Wyjaśnił też, że wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Dzierzbi była konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny dachu, co było spowodowane zaniedbaniami remontowymi przez dziesięciolecia.

Przewodnicząca Rady przedstawiła korespondencję, która wpłynęła do Rady: (Korespondencja w załączeniu do niniejszego protokołu)

Radny Tomasz Chojnowski zwrócił się z prośbą do Burmistrza o interwencje wśród pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pracownikom, którzy pracują na chodnikach przy ośnieżaniu) aby nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji na jego temat.

Burmistrz odpowiedział, iż nie ma możliwości zakazu mówienia pracownikom gospodarczym. Jeżeli radny czuje się urażony wypowiedziami kogokolwiek ma prawo dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej.

Radny Tadeusz Zalewski wnioskował o wystąpienie do władz PKS w Łomży celem dodania jednego popołudniowego kursu autobusu dla młodzieży szkolnej dojeżdżającej do Łomży.

Burmistrz zobowiązał się, że wystąpi z wnioskiem do PKS Łomża we wnioskowanym przez radnego zakresie.

Radny Sławomir Chodnik wrócił do tematu z poprzedniej sesji dot. finansowania organizacji pozarządowych. W wyniku dyskusji jaka wywiązała się w tym temacie zdaniem radnego Sławomira Chodnika gmina powinna uchwalić po konsultacjach roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności ustalić wysokość środków na jego realizację.

Burmistrz zobowiązał się, zgodnie ze Statutem Gminy Stawiski, do udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni.

Radny Tomasz Chojnowski nawiązał również do tematu, który był poruszany na poprzedniej sesji. Zapytał Burmistrza, czy gmina Stawiski będzie składała wniosek na dofinansowanie kupna wiat przystankowych?

W dyskusji głos zabrał radny Stefan Chmielewski zdaniem, którego najpierw trzeba zająć się lokalizacją tych wiat. Podobnego zdania był radny Jan Kurzątkowski, który stwierdził, że w najbliższych miesiącach zbliżają się wybory sołtysów i na tych spotkaniach problem ten powinien być poruszony celem wskazania miejsc i określenia potrzebnych ilości wiat.

Burmistrz podsumował dyskusję. Stwierdził, że gmina Stawiski będzie składała odpowiednie wnioski o pozyskanie funduszy z zewnątrz pod warunkiem, że zostaną ogłoszone odpowiednie konkursy.

Burmistrz zabierając głos zauważył, że zgodnie ze sztuką pisania protokołu i wystąpień radny, który chce, aby jego wypowiedzi były dosłownie zapisane do protokołu, powinien to jednoznacznie zaznaczyć przed wypowiedzią.

 

Ad 7.

Po zrealizowaniu przyjętego porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 sty 2011 13:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1996 razy