BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr V/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 grudnia 2010 roku
w sprawie:

początek godz.1005 koniec godz. 1215

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

Na sesji obecnych  14  radnych. Nieobecny radny - Lech Ramotowski.                                                      

W obradach sesji uczestniczyli: Burmistrz Stawisk - Marek Waszkiewicz, Skarbnik Gminy- Iwona Ofman, sołtysi z terenu gminy (lista obecności w załączeniu).

Po formalnym otwarciu sesji Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r.

3.      Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata
2011 – 2019.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2011.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2011 rok.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca zwróciła się do Rady i Burmistrza z zapytaniem  o wnioski  czy są wnioski zmianę porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego-Stefan Chmielewski przedstawił stanowisko komisji dot. podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjętej do wymiaru na rok 2011. Stwierdził, że komisja nie będzie składała wniosku o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. Przewodniczący podkreślił, iż Komisja nie wnosi do Rady o obniżenie wymiaru podatku rolnego i  w związku  z powyższym  niech wejdą w życie stawki ministerialne. Jako uzasadnienie  Przewodniczący podał, że ościenne gminny nie podejmowały uchwały o obniżeniu  stawek podatku, przyjęły stawki ministerialne tak, więc i w gminie Stawiski też niech obowiązują  stawki ministerialne. W  2011 roku  stawka podatku wzrośnie  jedynie o 9 zł – od 1 ha  przeliczeniowego.

Dyskusji Rada nie podjęła w tym temacie.

Nie wpłynął wniosek o zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca poddała proponowany porządek obrad pod głosowanie:

Rada w głosowaniu – 14 gł. „za” – jednogłośnie przyjęła porządek obrad sesji.

Ad 2.

Do sporządzonego i wyłożonego przed rozpoczęciem obrad protokółu z obrad IV sesji – uwag ani wniosków nikt z radnych nie zgłaszał. W głosowaniu 14 gł. „za” tj. jednogłośnie  Rada przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji oznaczony Nr  IV/10.

Ad  3.

Interpelacji i zapytań nikt z radnych nie zgłaszał.

Ad 4.

Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz.

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącej z prośbą, aby przed każdą sesją  dysponowała czasem ok. 30 minut na spotkanie z sołtysami w celu przekazywania informacji i wniosków jakie zostały wypracowane na poszczególnych komisjach z uwagi na to, iż sołtysi czują się niedoinformowani.

W swoim sprawozdaniu Burmistrz dodał, że zostały podjęte starania w zakresie wykonania przystanków autobusowych(wiat) do sołectw na terenie gminy Stawiski. Firma Koja w Smolnikach może wykonać przystanki, które będą trwałe i  praktyczne. Powyższą  kwestię należy omówić z sołtysami. Czy przystanki mają być piękne, delikatne  z pleksy, czy praktyczne,  takie jak przystanek w Stawiskach,  wykonany przez firmę Koja.

Ad 5. 

Skarbnik Gminy – Iwona Ofman  przedstawiła projekt w/w uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady  odczytała Uchwałę  składu orzekającego RIO  Nr IV – 00311-6/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019.(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jerzy Bielawski.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z proponowaną do uchwalenia na dzisiejszej sesji Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Stawiski.

Prognoza dochodów i wydatków oraz planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczy lat 2011 – 2019 tj. do czasu planowanego zakończenia spłaty obecnego zadłużenia gminy. Prognozy finansowe generalnie powinny być sporządzane na okres trzyletni, jednak ze względu na spłatę zadłużenia jest to w naszym przypadku okres dłuższy. Uwzględniając ten fakt komisja proponuje zmiany w treści uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski.

Treść tych zmian dotyczy zapisów w § 3 ust. 1 i 2 projektu uchwały. W ust 1 proponujemy po słowie zaciągania dodać słowa „w latach 2011 – 2012”. Tak samo w ust 2 dodać po słowie zobowiązań dodać słowa w latach 2011 – 2012”.

Proponujemy także dodanie ust 3 w § 3 uchwały o treści „Rozpoczęcie realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga zgody Rady Miejskiej w Stawiskach”.

Propozycja wprowadzenia tych zmian podyktowana jest koniecznością precyzyjnego określenia /w latach/ zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy.

Komisja po zaakceptowaniu tych zmian, zaopiniowała projekt uchwały zwracając jednocześnie uwagę na istotne napięcia występujące w projekcie uchwały.

Komisja widzi pewne sprawy związane z gwałtownymi zmniejszeniami wydatków, podyktowane koniecznością spłaty zadłużenia co generalnie należy traktować jako pozytywną rzecz, bo zaciągnięty dług trzeba spłacać. Komisja zwraca  uwagę na możliwość występowania  napięć w realizacji budżetu.

Generalnie są to zadania, które już zostały rozpoczęte, ewentualnie ich realizacja  wymaga spłaty tego co zostało zrobione. Najbardziej interesuje nas okres, który dotyczy kadencji Rady  zasadne jest aby zadania do realizacji każdorazowo o ile będą wprowadzane  wymagają zmiany planu finansowego, i taki był nasz wniosek aby uzyskiwały  akceptację Rady Miejskiej tylko wówczas będzie sens proponowanych zmian, na co Pan  Burmistrz wyraził zgodę.

Burmistrz Marek Waszkiewicz stwierdził, że zakładane w latach 2011 – 2012 wskaźniki zadłużenia, obliczane w sposób określony art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych naruszają graniczną wartość relacji określonej w przywołanym przepisie ustawy. Artykuł ten obowiązywał będzie dopiero od 2014 roku tzn., że wskaźniki zadłużenia zmieniają się od 2014r.

 Nikt z Rady nie zabrał głosu w dyskusji.

Zamykając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca poddała głosowaniu omawiany projekt  uchwały.

W wyniku głosowania:14 głosów „za”. Przewodnicząca stwierdziła, że  uchwała została podjęta.

Uchwała Nr V/11/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019 stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

Ad 6.

Skarbnik Gminy – Iwona Ofman przedstawiła projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła uchwałę RIO składu orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2011 rok.(Uchwała Nr  IV – 00310-6/10 z dnia 10 grudnia 2010r. stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

 Wystąpienie Burmistrza Stawisk dot. budżetu na 2011 rok.

Zgodnie z projektem uchwały dochody budżetu gminy wynoszą powyższej 17 mln zł, zostały  przedstawione i zaplanowane na podstawie wykonania z roku 2010. Wydatki wynoszą powyżej 15 mln zł na podstawie planu z 2010 roku.

Głównym założeniem do budżetu na 2011rok  jest kontynuacja  procesu inwestycyjnego w gminie Stawiski:

·         dokończenie inwestycji rozpoczętych,

·         budowa składowiska odpadów komunalnych w Czartorii,

·         droga Lisy - Mieszołki - Sokoły,

·         II transza płatności za drogi  Poryte i Jurzec,

·         wodociąg w Budziskach,

·         zapewnienie środków wewnętrznych zagospodarowanie terenu nad Zalewem.

Burmistrz poinformował, że razem z Panią Skarbnik założyliśmy, że zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, do końca 2011 roku chcielibyśmy, aby zadłużenie gminy spadło poniżej 48 %. Po stronie dochodów nie są ujęte pewne kwestie, które wpływają na przeliczenie wskaźnika zadłużenia gminy. Są to dotacje celowe na stypendia dla uczniów, akcyza na paliwo, a to już jest dotacja rzędu ponad 1 mln zł. Gmina ma szansę obniżenia zadłużenia do 48 %. Z tym założeniem wiąże się spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Burmistrz podkreślił, że środki własne należy przeznaczać na wydatki bieżące, natomiast na inwestycje  trzeba szukać innych źródeł finansowania. Inwestycje należy realizować ze środków zewnętrznych tj. środków unijnych, jednak należy być ostrożnym w obietnicach w pozyskiwaniu środków unijnych,  ponieważ dobiega koniec budżetu unijnego, który zamyka się w 2013 i środki zostały podzielone. Jeżeli chodzi o dofinansowanie poszczególnych zadań to gmina Stawiski może liczyć na  pozostałe środki, które mogą być rozdysponowane w 2011 roku po ogłoszeniu konkursów. Większa część środków unijnych została już zakontraktowana. Pomimo to ja nie wykluczam możliwości pozyskiwania środków finansowych.

Jeśli chodzi o kontynuację  procesu inwestycyjnego w gminie Stawiski wraz z Panią Skarbnik prowadzimy rozmowy z firmą Magellan z Łodzi, która zajmuje się między innymi przygotowaniem nas od strony merytorycznej do tego, abyśmy mogli kontynuować  obiecane i planowane  inwestycje, które nie mają jeszcze odzwierciedlenia na papierze u państwa w budżecie. Polega to na tym, że  firmy  budujące wchodzą w konsorcja finansowo – budowlane tzw: wykup wierzytelności. Firma wykupuje wierzytelności  od firmy budowlanej, czy też wykonawczej, a następnie rozpisuje nam te wierzytelności na okres, który ustalimy w specyfikacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Na realizację powyższego zadania przewiduję I kwartał 2011 roku. Dlatego w budżecie pojawiły się niedoszacowane działy – np. oświata.

Następnie Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania  radnych, które padły na posiedzeniach komisji :

·         Niedoszacowanie oświaty w gminie Stawiski w 2011 roku  – kwota 826 tys. zł.

Nie jest to żadna nowość w gminie Stawiski. W 2003 roku kiedy obejmowałem  urząd Burmistrza Stawisk, pierwszy budżet był również nieoszacowany w kwocie 810 tys. zł. Po 8 latach rządów wróciliśmy do  tej samej kwoty, a w okresie tym  płace nauczycieli wzrosły o 30 %.Nie jest to novum w zapisach budżetowych, więc nie powinno to dziwić. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej zostały poczynione starania, aby skorzystać z możliwości zwolnienia środków przeznaczonych na inwestycje,o których mówiliśmy wcześniej zaplanowanych, zakontraktowanych tj. wykorzystać instrument wykupu wierzytelności, a te środki własne w wysokości ponad miliona złotych zaangażować w wydatki własne – bieżące. Wobec tego niedoszacowanie w oświacie staje się zupełnie zrozumiałe.

Wysoka Rado! Szanowni Państwo !

·         Wykup wierzytelności to jest jeden z kilku instrumentów w jaki sposób próbuje się robić inwestycje w Polsce.

Jest to instrument bezpieczny, zgodny z prawem. Z instrumentu tego korzystają banki. Zapraszam na stronę  internetowa Banku  Gospodarstwa Krajowego, tam jasno widać, że bank również tego instrumentu używa. Jest to dla nas bezpieczne, bo nie narusza wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych, a pozwala nam na kontynuację przedsięwzięć inwestycyjnych. Mam nadzieje, że Rada będzie chciała ze mną kontynuować  realizację zaplanowanych inwestycji w zakresie budowy dróg czy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Stawiskach, na którą posiadamy dokumentację. Obecnie czekamy na ogłoszenie odpowiedniego konkursu w Urzędzie Marszałkowskim. Na komisji wystąpiły wątpliwości dot. montażu finansowego. Kiedy będziemy wiedzieli, że są ogłoszone konkursy, jaki jest wymagany procent od gminy wkładu własnego, dokonamy montażu finansowego. Wtedy będziemy mogli wpisać daną inwestycję pod obrady Rady w Wieloletni Program Finansowy i budżet gminy. Brak tych zapisów inwestycyjnych wcale nie mówi o tym, że inwestycji być nie może.

 Jeśli chodzi o uwagi dotyczące  budżetu, na chwilę  obecną uważam, że budżet jest dobry dla gminy Stawiski, daje możliwość rozwiązania problemów w I kwartale 2011r. o których mówiłem. Nie będę rozwijał tematu wykupu wierzytelności, ponieważ nie jestem kompetentny w tej dziedzinie i mógłbym powiedzieć coś niezgodnego ze stanem faktycznym.

Na początku 2011 r. odbędą się rozmowy z firmą Magellan na temat konkretnych wyliczenia. Firma Magellan przedstawiła nam sporządzoną symulację na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach, koszt brutto z ociepleniem wynosi około 2 mln zł. Przy rozpisaniu płatności na okres 5 – letni koszt wraz z oprocentowaniem  z wyliczeń wynikało - 10,5 %  od powyższej kwoty. Poza tym nie do końca powiedziane, że  wygra firma Magellan. W gminie wygra   firma, która  przedstawi  lepsze warunki.

Wysoka Rado!

·         Nie będę tłumaczył na czym polega debet w rachunku bieżącym. Wiemy do czego służy- do głównego realizowania zadań bieżących.

·         Dlaczego jest niedoszacowana oświata. Środki własne zostały zaangażowane między innymi w inwestycje, które mamy zamiar w inny sposób rozwiązać, a te środki własne uwolnić.

·         Dlaczego w budżecie gminy nie ma środków finansowych na współpracę z organizacjami pozarządowymi? Nie ma takiego  programu. Gmina może, gmina nie musi. Stara zasada brzmi: Tam gdzie  jest możliwość – „ może” to tego zadania nie realizujemy. Gmina Stawiski jest w Lokalnej Grupie Działania, jest członkiem Krainy Mlekiem Płynącej, gdzie można składać  miękkie projekty na pozyskanie środków finansowych. Gmina Stawiski pozyskała na remont  siedziby GOK -u i OSP Stawiski, na organizację  pikniku nad  Zalewem.

·         Jeśli chodzi o Kulturę Fizyczną i Sport – zarzut, że  zbyt mała kwota została zapisana   na realizację tego typu  zadań tj. 63 tys. zł. Powyższa  kwota  zostanie pochłonięta w dużej większości przez Gminny Klub Sportowy Stawiski. Jest to drużyna młodzieżowa, którą utrzymuję gmina. Gmina Stawiski również wspiera  jeśli chodzi o sport- hodowców gołębi pocztowych. W dziedzinie tej wspieramy również  wędkarstwo. Chciałbym wyjaśnić, że sport to nie  - bieganie i skakanie, ale dyscypliny sportu szeroko pojęte np. wędkarstwo - przez wiele lat walczyliśmy o odzyskanie Zalewu. Ja wiem, że może niektórym   wydać się śmieszne ale na następną sesje z przyjemnością zaproszę  przedstawicieli tychże sportów,  jak wędkarstwo i hodowcy  gołębi pocztowych. I wtedy okaże się, że jest to bardzo poważna dyscyplina gdzie trzeba zaangażowania i nie mniejszych zakładów finansowych niż tylko na  lekkoatletykę. Natomiast na chwilę obecną, powiem tak, padły zarzuty że nie organizujemy turniejów.

 Wysoka Rado! Szanowni Sołtysi!

Urząd Miejski nie jest od organizowania turniejów sportowych, po to są organizacje, jednostki zajmujące się kulturą, sportem w tym również szkoły , aby realizowały te zadania. My nigdy jako Urząd Miejski nie odmówiliśmy wsparcia finansowego turniejom organizowanym na forum powiatu kolneńskiego albo konkursom przedmiotowym. Podam tu dla przykładu konkurs ortograficzny gdzie, przez szereg lat od gminy uzyskiwane są  środki finansowe na nagrody.

·          Jeśli chodzi o planowany remont Szkoły Podstawowej w Stawiskach remont nie jest wycofany, czekamy cierpliwie na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego jakie będą możliwości w pozyskiwaniu środków unijnych. Czy będą rozpisane konkursy do odpowiednich działów. Wówczas złożymy wniosek.

·         Jeśli chodzi o budowę hali sportowej, mam nadzieję, że na poszczególnych posiedzeniach komisji zostało powiedziane o decyzji  Rady poprzedniej kadencji. Kiedy to hala sportowa została zamieniona na dwa małe obiekty sportowe przy gimnazjum i szkole podstawowej.

 Wysoka Rado!

Powyższa decyzja ma swoje uzasadnienie. Zostało to podyktowane m.in. faktem, że wybudowaliśmy boisko Orlik i dzisiaj przy posiadaniu  tegoż boiska, przy posiadaniu stadionu w Stawiskach,  nie wyobrażałem sobie jak Gmina Stawiski, ma zamiar zapewnić funkcjonowanie pełnowymiarowej sali sportowej, skoro tego nie daje rady zrobić Miasto Kolno razem z powiatem. My mówimy o takiej samej sali, nie mówiąc już o kosztach ogrzewania i eksploatacji takiego budynku, gdzie same koszty ogrzewania w Kolnie zamykają się w granicach kilkuset tysięcy rocznie. Zmiana dotyczyła ograniczenia metrażu sali gimnastycznej, po rozmowie z projektantem została przedstawiona  wstępna  propozycja  połączenia budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach z nową salą usytuowaną wzdłuż ulicy Cedrowskiej i z zapleczem stołówkowym. Jest to w trakcie realizacji, natomiast siłą rzeczy musiało być przesunięte, ponieważ w sprawach inwestycyjnych sama dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku szkolnego w Stawiskach zajęła  nam ponad rok, żeby wpisać  ten pomysł w istniejące warunki i oddziały. Chciałbym również zapewnić Wysoką Radę, że  1 mln zł  zapisanych w wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej Urzędu Marszałkowskiego w gminie Stawiski absolutnie nie przepada. Raz   zapisane środki tam zostają, będziemy musieli  wystąpić  o nie. Jeżeli nie zdążymy w 2011r. to wystąpimy o przesunięcie  tych środków z  Totalizatora Sportowego na rok 2012.

·          Jeśli chodzi o kwestię targowicy nie ulega wątpliwości, targowica w Stawiskach powinna być utrzymywana mimo tego, że nie uzyskujemy tam dochodów jakie planujemy co roku. Rzeczywiście wniosek radnego Tadeusza Zalewskiego jest zasadny i będzie zrealizowany. Zostanie dokonana analiza dochodów  z lat poprzednich i z roku obecnego.

·          Jeśli chodzi o subwencje oświatową i płace w oświacie, to Pani Skarbnik wyjaśniła- subwencji wystarcza. W tej chwili płace w oświacie w gminie Stawiski są na takim poziomie, że kiedy inne ościenne gminy musiały po słynnym zawirowaniu podwyżek  w tym roku dopłacać około 200 tysięcy celem wyrównania wynagrodzeń, gmina Stawski nie miała, ani złotówki do dopłaty tylko miała jeszcze nadwyżkę. Dodam, że dodatek za wychowawstwo w gminie  jest największy w powiecie.

·         Jeśli chodzi o zapytanie radnego Tomasza Chojnowskiego na czym ma polegać wykup wierzytelności to nie chcę się wypowiadać na ten temat, gdyż nie jestem kompetentny.

Proszę Wysoką Radę i radnego Tomasza Chojnowskiego, kiedy pytamy o koszty, bo w gminie Stawiski najczęściej pada jedno pytanie - Jakie są koszty kredytu, jakie są koszty operacji finansowej? Ale nikt nie zapyta jakie są koszty bieżącego utrzymania dróg żwirowych, nikt nie zapyta jakie są bieżące koszty oświetlenia ulicznego, jakie są koszty utrzymania budynków?

Wysoka Rado !

To są koszty, jeżeli nie wykonamy czegoś, to te drugie koszty wiecznie wzrastają tak długo  jak będzie trwała gmina bo dopóki nie wybudujemy drogi żwirowej i nie pokryjemy jej twardą nawierzchnią bitumiczną, czy też nie zrobimy jej z kostki  brukowej to ona będzie rokrocznie generowała te same koszty. Słynny przykład ostatniej jesieni, kiedy wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na żwirowanie rozjeżdżających się  dróg, a po dwóch tygodniach sołtysi zgłosili, że sytuacja na drogach jest bez zmian. Po naszych drogach jeżdżą coraz cięższe samochody, jeździ coraz większy sprzęt rolniczy. To są dopiero koszty o których należy mówić. Gdybyśmy nawet nie zaryzykowali kredytu i nie wybudowali dróg to one będą generowane tak długo dopóki droga żwirowa będzie istniała. Natomiast koszty kredytu są raz ustalone, koszty wykupu wierzytelności również - raz jasno ustalone, dotyczą konkretnego okresu czasu i konkretnych kosztów finansowych.

·         Kwestia dot. oświetlenia ulicznego.

Koszty te należy szybko zdejmować i minimalizować. Znaleźliśmy firmę, która złożyła propozycję wymiany żarówek w starych oprawach. Trwają rozmowy z firmą aby w przyszłości zmniejszyć koszty tym związane.

 Jeżeli mówimy  o instrumencie finansowania inwestycji to są koszty jedne, które są  niezależne od V- tu , który wzrośnie , od cen paliwa, które wzrastają z roku na rok. Natomiast koszty bieżące, rokrocznie rosną i generują coraz wyższe koszty. Dlatego będę dążył do tego, aby proces inwestycyjny w tej kadencji  zakończyć. Wnoszę o przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok.

Następnie głos zabrał Jerzy Bielawski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

         Budżet Gminy Stawiski na 2011 r. w zakresie inwestycji to głównie budżet spłaty zobowiązań umownych z 2010 r., początek spłaty zadłużenia kredytowego Gminy z lat poprzednich.

         W zakresie wydatków bieżących to budżet niedoszacowania wydatków i obcinania kosztów. Obcinanie kosztów funkcjonowania tam gdzie jest to możliwe i nie stanowi zagrożenia dla właściwej realizacji zadań Gminy należy uznać za działanie uzasadnione.

Czy jest w tym projekcie budżetu coś pozytywnego, tak – zaczęliśmy spłacać własne długi.

   Jakie jest największe zagrożenie.

         Niedoszacowanie wydatków w projekcie budżetu w zakresie niezbędnych wydatków płacowych w tym szczególnie w oświacie, to bardzo istotne zagrożenie dla stabilności finansów Gminy. Brak 826 tys. zł. na płace w oświacie oraz tradycyjne już niedofinansowanie wydatków w innych działach może spowodować duże trudności we właściwym realizowaniu jej ustawowych zadań. Może realizacje tych zadań uniemożliwić, lub ograniczyć, a nie taki jest cel działania Gminy. Należy także zwrócić uwagę na możliwe, ujemne, koszty społeczne takiego działania.

         Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu budżetu. Każdy radny ma jeden głos i zagłosuje tak jak uważa.

         Komisja zwraca jednak Państwu uwagę na podstawową wadę i zagrożenie przedstawionego projektu budżetu na 2011 r. W tym budżecie nie ma zbilansowania dochodów z wydatkami, a przedstawione propozycje rozwiązania tego problemu nie gwarantują, pozytywnego rozwiązania tej kwestii. Pierwszą kwestia do zrobienia jest zrównoważenie dochodów z wydatkami. Sytuacja była podobna 8 lat temu  Panie Burmistrzu, ale  to nie ma żadnego znaczenia. Trzeba dążyć do tego, aby po jednej i po drugiej stronie podziałki były takie  same kwoty. Realizowanie poszczególnych zapisów nie ma szczególnie znaczenia każdy z państwa  zna, nie ma znaczenia czy w 2009 roku były wydatki większe czy mniejsze  dyskutować Należy podejmować wszelkie działania chodzi o stabilizację  tu chodzi o ludzi.  Nowe źródła finansowania są  fajne   nawet te co Pan podał firma Magellan to ja ją znam z czasów kiedy Szpital Ogólny w Kolnie miał kłopoty finansowe. Na pewno nie są  dobre źródła finansowania, na pewno ten sposób finansowania nie narusza wskaźnika. Zgadzam się z tym, są jeszcze inne sposoby, można spółkę stworzyć, można znaleźć kilka innych sposobów jak obejść wskaźniki  finansowania, ale jest to dług, który trzeba będzie oddać. Jakby na to nie patrzeć, ten instrument wykupu wierzytelności, który  nie narusza  wskaźników, to nie oznacza, że gmina nie będzie posiadała zadłużenia. 10,5 % .Uważam, że nie jest to  temat na dzisiaj.

 Jeszcze jedna rzecz o której  Burmistrz raczył wspomnieć, a  ja się raczej nie zgodzić. To, że Rada poprzedniej kadencji podjęła decyzje o rezygnacji z budowy dużej hali podjęła większością głosów nie jednogłośnie, to uważam, że była to jedna z gorszych decyzji Rady. Ja uważam, że te dwa obiekty nie zaspokoją tego, co by nam załatwiała jedna duża hala - duży obiekt. Nikt mi nie udowodni ogrzewanie dwóch budowli mniejszych jest tańsze niż jednego budynku większego. To jest kwestia przeliczenia. Natomiast moim prywatnym zdaniem , nie była to decyzja dobra. Dziękuję .

Po czym Przewodnicząca Rady   otworzyła dyskusje.

Burmistrz  zabrał głos – Radny Bielawski miał doczynienia z firmą  kiedy ona była jeszcze firmą windykacyjną. Natomiast firma Magellan przeszła do innej rangi działania, przedstawiciel firmy poinformował mnie, że  firma zajmuje się wykupem wierzytelności i działalnością bankowa poprzez windykację. Ja jeszcze raz powiedziałem 10,5 %  to był przykład firmy Magellan, a wygra firma, która przedstawi najlepsze warunki finansowania. Co do sali gimnastycznej radny Bielawski powinien wiedzieć, że w demokracji rządzi większość. Dobrze wiemy jak  duża szkoła w Sokołach rozwiązała nam problem związany z oświatą w tej miejscowości. To tak jakby za 5 lat albo za 10 lat  duży obiekt sportowy załatwiłby  nam obsługę sportu w gminie Stawiski. Ostatnio miałem okazję czytać pracę na temat demografii w gminie Stawiski. Warto się temu przyjrzeć bo  za kilka lat, tak jak teraz boisko Orlik  po 5 – 6 miesiącach świeci pustkami. Gdyby nie Klub Sportowy to ćwiczyłoby tam kilkoro dzieci. Nie będę  z tym polemizował, radny ma prawo uznać, że to była jedna z najgorszych decyzji. Natomiast ja uważam przyszłościowo, że to była jedna z najlepszych decyzji poprzedniej Rady Miejskiej w Stawiskach. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca  Rady zapytała – Czy są radni, którzy chcieliby zabrać głos w kwestii projektu uchwały budżetowej na  2011 rok.

Radny Sławomir Chodnik poprosił o udzielenie głosu. Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu.

Wystąpienie radnego Sławomira Chodnika:

Pragnę odnieść się do budżetu gminy na 2011 rok. Oceniam ten budżet jako zły plan finansowy. Zły z kilku powodów. Przede wszystkim jest to budżet, który nie daje możliwości na prowadzenie nowych inwestycji. Gmina nie posiada ani wolnych środków na inwestycje, ani też zdolności kredytowej.

 Dług który zaczniemy spłacać od 2011 roku i którego spłacanie będziemy kontynuować do roku 2019, bardzo duże raty kredytowe w 2011 będzie to prawie 2 mln złotych, i inne bardzo wysokie zobowiązania budżetu finansowe  w zasadniczy sposób blokują możliwości wchodzenia w nowe przedsięwzięcia.

Na kolejne lata, bliżej nieokreślone, odkładamy bardzo potrzebne inwestycje. Wcześniej zaplanowane przedsięwzięcia ujęte w wielu planach , zatwierdzonych uchwałami Rady Miejskiej przenosimy do następnych planów z coraz to odleglejszymi terminami realizacji.

Doprawdy trudno uwierzyć w to, że dojdzie do realizacji budowa w naszej gminie hali sportowej. Brak tego typu obiektu, choćby jednego w gminie, czyni z nas wyjątkowymi w skali całego kraju. W czasach gdy, choćby w sąsiednich gminach, powstają kolejne obiekty sytuowane nawet przy niedużych szkołach, świadczy o naszym stosunku do tej sfery życia społecznego. Będę o tym mówił głośno i często, będę o tym mówił w imieniu uczniów szkół, dzieci i młodzieży z terenu gminy, która nie ma jeszcze czynnego prawa wyborczego, ale są oni, myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy ważną częścią naszej społeczności lokalnej i dla tej grupy , ale również dla wielu mieszkańców jest to sprawa pierwszoplanowa.

            W mojej ocenie niedoszacowany jest budżet po stronie wydatków. Zgadzam się w pełni z radnym Jerzym Bielawskim.  Jak wynika  z Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki bieżące budżetu w roku 2011 mają być niższe o około 3 mln 600 tyś niż w roku 2010, tj. o 21,5 %. Jest to sytuacja, która musi niepokoić już w tej chwili. Jednostki organizacyjne, otrzymają budżety niższe niż w tym roku, a przecież i w tym roku nie przelewało się. Jest w tym budżecie wiele znaków zapytania, na które ja nie otrzymałem odpowiedzi. Mimo mojego bardzo krytycznego stosunku do przedstawionego projektu budżetu, życzę wszystkim, abyśmy jak najmniej boleśnie odczuli trudną sytuację finansową gminy.

Słuchając  nowego sposobu finansowania -wykupu wierzytelności  przez firmę Magellan to stają mi włosy na głowie, strasznie się tego obawiam, że my znowu  mając już tak wielkie zadłużenie,  zrodził się pomysł abyśmy wchodzili w następne zobowiązania. Ja wiem, że jest wiele zadań do wykonania, ale ten sposób finansowania mnie osobiście się bardzo nie podoba.

Podam przykład - Na wspólnym posiedzeniu komisji rozmawialiśmy o potrzebie budowy – przystanków w miejscowościach na terenie gminy gdzie dzieci oczekują na autobus.
W innych gminach w Polsce problemy te są załatwiane we właściwy sposób. Gmina w woj. mazowieckim nie zleciła dla lokalnego przedsiębiorcy wykonania przystanków, tylko pozyskała z funduszy unijnych 4500 mln zł z przeznaczeniem na budowę wiat, zadaszeń i budowę  zatoczek dla autokarów. Moim zdaniem tak należy rozwiązywać problemy w gminie, należy szukać środków z zewnątrz, inaczej na to spojrzeć.

Dzisiaj dowiedziałem się kilka ważnych rzeczy na sesji. Biegi i skoki to takie sobie, słabe sporty, a gołębiarze i wędkarze to są dopiero prawdziwi sportowcy. Ja wcale nie ujmuje, że nie oni są sportowcami. Ci biegacze i skoczkowie to są prawdziwi sportowcy Panie Burmistrzu. Nie ja to wymyśliłem,  lekkoatletyka - jest królową sportu.

Burmistrz zwrócił się do radnego Sławomira Chodnika - Matematyka i logika jest królową nauk.

 Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca!

W woj. mazowieckim środki unijne dzielone są ze względu na  zamieszkiwaną populację. W województwie podlaskim zamieszkuje 1 200 000 mieszkańców. Zły przykład panie radny, nie należy porównywać liczby mieszkańców woj. podlaskiego i mazowieckiego gdzie w Warszawie jest więcej mieszkańców niż w całym woj. podlaskim.(ok. 1 700 000). Inne możliwości finansowe mają gminy w pozyskiwaniu środków finansowych  na Mazowszu a inne możliwości w Podlaskiem. Powtarzam zły przykład, ale dobry przykład, żeby powiedzieć  o tym negatywnie.

Sprawa budowy hali stawiana jest w naszej gminie na szali z budową dróg. My jako gmina jesteśmy wyjątkowa gminą w której dokonało się budowy 30 km dróg. Czekam niech ktoś poda przykład innej gminy, gdzie zostało zrobione tyle dróg. Każdy radny może mówić to co uważa. Ja uważam tak i to jest moje zdanie. Radny Sławomir  Chodnik powiedział, że nie wierzy w budowę hali. To czy wierzy czy nie to,  jest sprawa religii a nie samorządu.

Następnym mówcą był radny  Tomasz Chojmowski zapytał – Czy my jako gmina Stawiski planujemy składać wnioski o pozyskanie środków  unijnych. Wokół słyszy się, że gminy dobrze wypełniają wnioski i otrzymują dofinansowania,  a my jako gmina co robimy w tej kwestii?

Burmistrz odpowiedział, że temat dotyczący budowy przystanków przecież nie został rozstrzygnięty, nie zapadła jeszcze decyzja. Kwestia jaka była omawiana w sprawozdaniu dotyczyła propozycji czy mają być przystanki  ładne, estetyczne, czy mają być wykonane przez firmę „Koja”. Czy macie państwo uwagi do wykonanej pracy przez pracowników firmy Koja? Moja polityka jest prosta, firma „Koja” płaci dla gminy podatki, a ja pomagam i wspieram lokalnych przedsiębiorców, nie szukam firm po całej Polsce, aby u nich  złożyć zamówienie i później jak coś wyjdzie nie porządku to nie będę szukał tej firmy,  ja po prostu mam ją  na miejscu.

Burmistrz odpowiedział na zapytanie radnego Tomasza Chojnowskiego.

Gmina Stawiski pozyskała ze środków unijnych :

- ok. 200 tys. zł na remont siedziby GOK - u i OSP Stawiski,  

-ok. 800 tys. zł na remont ulic w mieście Stawiski: ul Pocztowa, ul. Reymonta, ul.Nowoprojektowana

- pozyskaliśmy  środki w kwocie ok.200 tys. zł  dla OSP Stawiski(na zakup sprzętu)

Radny Jan Kurzątkowski nawiązał do dyskusji jaka wytworzyła się w temacie budowy przystanków. Przyznał, że wnioskował o budowę  wiat, lecz nie jest to temat do dyskusji na dzisiaj i nie ma potrzeby, aby temat ten był  przedłużany.

Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji na temat projektu budżetu na 2011 rok.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.

Przewodnicząca zamknęła wobec powyższego dyskusję i poddała uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania : 11 radnych gł. „za” przyjęciem uchwały, 1 radny „przeciw”, 2 wstrzymało się od głosu.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała  została podjęta.

Uchwała Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Jerzego Bielawskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  o przedstawienie projektu uchwały.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Jerzy Bielawski  przedstawił projekt uchwały.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Rada dyskusji  nie podjęła.

Przewodnicząca zamknęła dyskusje wokół projektu uchwały.

W wyniku głosowania :

14 radnych  gł. „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/13/10 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego  protokołu.

 

Ad 8.

Przewodnicząca Rady   przedstawiła  projekt w/w uchwały. Projekt został odczytany wraz z tematyka o która wnioskowali radni na wspólnym posiedzeniu komisji tj.:

- Bezrobocie w gminie Stawiski,

- Perspektywy rozwoju infrastruktury sportowej w gminie,

- Problem dowożenia uczniów,

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Rada dyskusji  nie podjęła.

Przewodnicząca zamknęła dyskusje wokół projektu uchwały.

W wyniku głosowania :

14 radnych  gł. „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr V/14/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2011 rok  stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad  9.

Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo z firmy  ToM – PaR Jerzy Rutkowski (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Radny Tomasz  Chojnowski  zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza :

 Czy  gmina ma zamiar składać wnioski o pozyskanie środków unijnych  w 2011 roku?

Burmistrz odpowiedział, że gmina Stawiski będzie składała wnioski na :

-  budowę wodociągu  do Budzisk - Program Obszarów Wiejskich,

- rewitalizację  terenu parku miejskiego w Stawiskach,

 - miękkie projekty - Do wykorzystania jest 70 tys.zł w Urzędzie Marszałkowskim
w Białymstoku. Środki te dzielone są parytetami. Gmina może złożyć wniosek
o dofinansowanie. Ograniczymy się do składania wniosków na małe projekty.

Ponadto czekamy na ogłoszenie konkursu  na  rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stawiskach. Posiadamy pełną  dokumentacje, jesteśmy gotowi  w każdej chwili do złożenia wniosku
 o pozwolenie na budowę.  Burmistrz  zwrócił się do radnych, którzy śledzą terminy ogłaszania konkursów i prosił o ewentualną  informację   o  ogłoszonym konkursie.

Radny Jerzy Bielawski włączył się do dyskusji w temacie pozyskiwania środków unijnych. Podkreślił, że  środki z funduszy strukturalnych na lata  2007 – 2013  kończą się i nie należy spodziewać się wielkiego przypływu funduszy  na realizację zamierzonych celów. Przeważająca część środków została już rozpisana tak więc nie należy oczekiwać wysokich dotacji. Radny wyjaśnił, że kwota przydzielonych środków pieniężnych  nie zależy od wielkości powiatu, czy od ilości mieszkańców w danym województwie. Nie wszystkie projekty  w woj. podlaskim mogą być realizowane i sfinansowane w woj. mazowieckim.
 Każde województwo ma swój własny Regionalny Program Operacyjny, który określa priorytety. W województwie podlaskim nie było środków finansowych na budowę wiat, przystanków autobusowych, nie ma też środków na rewitalizacje parków. Były środki na duże inwestycje ale zostały one już rozdysponowane. Pozostały środki na e – administrację czyli rozwój techniki informacyjnej w urzędach i na e- zdrowie
 obejmujący wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego trybu życia. O  środki z puli e – zdrowie, może ubiegać się powiat kolneński. Projekt Szpitala Ogólnego w Kolnie opiewa na  2.500 mln zł z dofinansowaniem 85 %.

Sztandarowe dziedziny w samorządzie  na wnioski takie jak :drogi, obiekty sportowe są już na wyczerpaniu. Województwo podlaskie otrzyma  dodatkowe środki finansowe jednak trudno powiedzieć o przeznaczeniu tych środków. W budżecie unijnym  na lata 2014 – 2020  pieniądze będą rozdysponowane dla dużych aglomeracji miejskich co nie jest dla nas pocieszające.

Radny Tomasz Chojnowski  nawiązał do artykułu: ”Samowystarczalne latarnie na Zamojszczyźnie”

W gminach Goraj i Turobin na Zamojszczyźnie staną latarnie, które praktycznie nie zużywają prądu z sieci. Są bardzo tanie w użyciu i ekologiczne. Kolejne gminy z Lubelszczyzny też chcą je stawiać u siebie - ustaliła "Gazeta Wyborcza". Goraj chce ustawić 60 hybrydowych lamp. W Turobinie ma stanąć 80. Koszt postawienia jednej hybrydowej latarni wynosi, w zależności od jej parametrów, od 7 do nawet 30 tys. złotych. Zainwestowane pieniądze zwracają się jednak bardzo szybko. Licząc, że lampa wykorzysta w ciągu roku jedynie 20% swojej mocy i nie będzie podwyżek cen prądu, to jej koszt zwraca się po sześciu latach. A po tym czasie działają praktycznie za darmo.

oraz Gazeta Lubuska

Jeszcze w tym roku we wszystkich wioskach gminy pojawią się nowe place zabaw dla dzieci- obiecuje wójt Drobek. Projekt, który kosztuje 347 tys. zł, w 226 tys. zł będzie dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Odnowa Wsi.

Burmistrz ustosunkował się do wypowiedzi radnego Tomasza Chojnowskiego. Stwierdził, że nie należy przedłużać dalszej dyskusji. Te zadania nie dotyczą naszego województwa. Jeżeli chodzi o oświetlenie w gminie Stawiski spalona lampa urasta do problemu ogólno -gminnego, który jest poruszany na sesji. Jeśli są przepięcia to wówczas jest wymiana i nie ma o czym dyskutować. Jeżeli chodzi o place zabaw to  gmina  Stawiski nie posiada terenu  w wielu  sołectwach. Nawet w Stawiskach  nie ma placu na którym można byłoby realizować takie zadanie.

Radny Tomasz Chojnowski zapytał  Czy jest jakaś inwestycja w gminie o której  już Burmistrz wie, że nie zostanie zrealizowana a radni jeszcze nie wiedzą? Dzisiaj Rada uchwaliła nowy budżet na 2011 rok, mamy  Wieloletni Plan Inwestycyjny i Wieloletnią  Prognozę Finansową. Który dokument jest ważny na dziś? Z każdego wynika coś innego, są  inne zadania do realizacji.

Burmistrz odpowiedział, że za 2 tygodnie przestanie obowiązywać Wieloletni Plan Inwestycyjny a od 1 stycznia 2011r. będzie obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa. Po wprowadzeniu nowego instrumentu finansowania będą realizowane zakontraktowane inwestycje i inwestycje nowe. Nic nie będzie działo się bez wiedzy i zgody Rady. Komisja Rewizyjna wnioskowała o zmiany, takie zapisy zostały ujęte w uchwale i Rada dzisiaj powyższa uchwałę przyjęła. Nie tylko budowa sali jest odkładana, remont urzędu też jest odkładany na plan dalszy.

Radny Tomasz Chojnowski  - Jako przedstawiciel  królowej nauk – nauczyciel matematyki nie mogę tego zrozumieć. Na dzień dzisiejszy jest planowana inwestycja, a za 2 tygodnie jej nie będzie. Na czym to  polega ?

Burmistrz – Lepiej jest zaplanować więcej inwestycji i przedsięwzięć do realizacji w budżecie.

Radny Tomasz Chojnowski – Jakie wpływy z budowy farm wiatrowych planuje Burmistrz pozyskać do budżetu? Tak abym mógł sobie zapisać.

Burmistrz- odpowiedział -  Nie podam Panu tej kwoty celem zapisania , bo nie znam stawek podatku za 4 – 5 lat, bo jest to sprawa na przyszłość  i wtedy będzie to znane. Sprawa toczy się w sądzie, nie ma jasno sprecyzowanych zasad, nie ma potrzeby o tym na razie dyskutować. Jeżeli chodzi o wpływy innych gmin to np. gmina Jeleniewo od 1 wiatraka – 200 tys. zł,  a w gminie Stawiski będzie w przyszłości 22  elektrownie wiatrowe.

Radny Tomasz Chojnowski odpowiedział, że dzwonił do gminy Puck i uzyskał informację od Skarbnika Gminy z której wynika, że do gminy wpływa podatek w wysokości 20 tys. zł od 1 wiatraka, a nie jak Burmistrz  mówi, że  200 tys.zł od 1 wiatraka. Jest to sprawa do wyjaśnienia.

Radny Tomasz Chojnowski - Mam kolejne pytanie  do Burmistrza.

Przewodnicząca Rady – Jeszcze pytanie?

Radny Tomasz Chojnowski - A co już nie można?

Przewodnicząca – Proszę bardzo.

Radny Chojnowski – Jestem zbulwersowany jako mieszkaniec artykułem, który ukazał się w kontaktach dot. protestu wyborczego w okręgu Nr 1 w Stawiskach. Kontakty napisały, że pani Jadwiga z kiosku, którą  wszyscy znamy była mężem zaufania. W artykule zostało napisane, że jest osobą  niepełnosprawną, wymagająca stałej opieki i niezdolną do samodzielnego życia. Miałem okazję pracować w  Obwodowej Komisji Wyborczej z Panią Jadwigą przy wyborach Prezydenta RP i nie odniosłem takiego wrażenia. Czy my będziemy pisać do kontaktów prośbę o sprostowanie? Czy mógłbym wobec tego zobaczyć odpis protestu,  bo byłem w sądzie i pytałem, wiem, że Pan ma taki odpis.

Burmistrz – Protest złożył Andrzej Kiciński, Adam Wysocki i Marek Waszkiewicz. Czy Pan to rozumie. Jeśli ma pan pytania do Marka Waszkiewicza to zapraszam Pana po sesji do mnie.

Radny Tomasz Chojnowski – To ja nie mogę Pana zapytać na sesji?

Burmistrz – Czy Pan wie, że narusza Pan dobro osobiste Pani Jadwigi. Niech się Pan przejdzie i zapyta, czy może pan poruszać ten temat na sesji. Czy Pani Jadwiga udzieliła Panu pełnomocnictwa?

Radny Tomasz Chojnowski - Byłem u Pani Jadwigi i pytałem. Była onieśmielona powiedziała, że tak jeśli ja chce, to ona wyraża zgodę.

Burmistrz odpowiedział - W moim proteście takich słów nie ma. Gazety Kontakty nie prostuje się. Ja panu nie udostępnię tego protestu bo to mój prywatny protest. Czy pan rozumie tą  różnicę.

 Radny Mariusz Zabielski nawiązał do tematu czyszczenia rowów melioracyjnych na terenach wiejskich. Stwierdził, że  w mediach słyszał, że na rolników, którzy nie będą dbali o rowy melioracyjne przyległe do ich pól będą nakładane sankcje.

Burmistrz odpowiedział, że  temat dotyczy spółek wodnych, które działają w gminie, jeżeli takowych nie ma to sprawą melioracji musi zająć się rolnik.

Przewodnicząca  dodała, że interesowała się tym tematem, należy to do obowiązków rolnika i  powinien on dbać o jego meliorację.

Radny Tomasz Chojnowski – U mnie słowo droższe od pieniędzy. Zapytam Pana Burmistrza jak się czuje z tym, że dzieci z naszej gminy jeżdżą  ćwiczyć do Jedwabnego.

Burmistrz odpowiedział – Pan w kampanii w swojej ulotce pisał i powoływał się na kazania. Ja świetnie się z tym czuję, świetnie czuję się bo  ludzie mogą iść do kościoła, po nowych chodnikach. Co ja mogę zrobić, jak wniosek na budowę hali  został dwukrotnie negatywnie rozpatrzony. Jest taka sytuacja w gminie, że nie stać nas na kolosa  tak jak teraz szkoła w Sokołach -  5 uczniów. Jak czują  się Ci ,którzy budowali szkołę w Sokołach. Ich trzeba zapytać. Czyja to jest wina? Ani  burmistrza wina, ani Sokół  wina, tylko trendów jakie obowiązują w danej społeczności lokalnej. Niech Pan nie wzrusza we mnie sumienia. Zwrócę się do Pana w ten sposób: Bogu co - boskie, cesarzowi – co cesarza. Dziękuję.

 Stanisław Sokołowski - sołtys wsi Sokoły nawiązał do pytania radnego Mariusza Zabielskiego dot. melioracji rowów. Potwierdził, że w gminie nie ma spółki wodnej i o te sprawy rolnicy muszą dbać sami. Rolnik może zostać ukarany w postaci odebrania dopłat, tak więc należy poinformować rolników o tym fakcie.

Będąc przy głosie Stanisław Sokołowski życzył wszystkim zebranym  zdrowych, spokojnych i wesołych  Świąt Bożego Narodzenia po czym zaprosił wszystkich zebranych  na  tradycyjne przełamanie się opłatkiem po sesji.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca, odczytała wiersz o tematyce świątecznej:  

Wigilia Piękne rodzin zbratanie

Kiedy nas bliscy otoczą w krąg,

Kiedy się kruchy opłatek łamie

Wśród dobrych życzeń

Na Nowy Rok.

Niech Święta będą śnieżne, lecz ciepłe jak wełniany szalik.

Z prezentami, które dają radość.

I chwilami niosącymi spokój.

Nich spełnią się wszystkie dobre życzenia.

Niech zawsze gości uśmiech,

Bo jak mówił Wiktor Hugo: ,, Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy”.

I tego uśmiechu najwięcej życzyła Przewodnicząca Rady w nadchodzącym 2011 roku. .

Ad 10.

 Po stwierdzeniu, że przyjęty porządek został w całości zrealizowany Przewodnicząca zamknęła obrady V  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Protokołowała                                                                      Przewodnicząca   Rady Miejskiej

Małgorzata Mroczkowska                                                                 Barbara Rzadka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 sty 2011 08:17
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2235 razy