BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/12/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 grudnia 2010 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.079.454zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 16.430.313zł, 

- majątkowe w wysokości 649.141zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.766.430zł, z tego: 

- bieżące w wysokości 13.768.897zł, 

- majątkowe w wysokości 1.997.533zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości - 16.000zł., 

2) celową w wysokości - 31.201zł, z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 31.201zł, 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3 

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.313.024zł z przeznaczeniem na: 

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 1.313.024zł, 

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.313.024zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł; 

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 30.000zł. 

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.274zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.274zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

2. Ustala się dochody w kwocie 61.000zł. i wydatki w kwocie 61.000zł. związane z realizacją zadań określonych ustawa Prawo ochrony środowiska. 

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.550.271zł, koszty – 1.492.340zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł; 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ( dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF ) 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 

5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000zł., 

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2010 12:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3437 razy