BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/14/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 17 grudnia 2010 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach na 2011 rok.

 Na podstawie art.18 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasadniczą tematykę Sesji Rady Miejskiej na 2011 rok:

Lp.

Data sesji

Tematyka sesji

1

I kwartał 2011r.

(styczeń, luty, marzec)

1.      Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok.

2.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

3.      Podjęcie uchwał intencyjnych w sprawie reorganizacji sieci szkół.

4.      Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 rok”.

5.      Uchwalenie „Programu dotyczącemu przemocy w rodzinie na 2011 rok”.

6.      Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2010 rok w zakresie ochrony przeciwpożarowej.(Na podstawie informacji Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie)

7.      Informacja w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2010 rok. (Na podstawie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie).

8.      Zatwierdzenie taryf na 2011 rok za odprowadzanie ścieków komunalnych, pobór wody z wodociągów zbiorowych oraz wywóz śmieci.

9.      Rozpatrzenie projektów uchwał.

2

II kwartał 2011r. (kwiecień, maj, czerwiec)

1.      Funkcjonowanie placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy Stawiski.

2.      Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk.

3.      Bezrobocie w gminie Stawiski.

4.      Perspektywy rozwoju infrastruktury sportowej, oświatowej i kulturalnej.

5.      Problem dowożenia uczniów.

6.      Rozpatrzenie projektów uchwał.

3

III kwartał 2011r. (lipiec, sierpień, wrzesień)

1.      Informacja Burmistrza Stawisk o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

2.      Informacja o przygotowaniu szkół i stanie placówek oświatowych gminy Stawiski do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 (informacja Burmistrza Stawisk).

3.      Rozpatrzenie projektów uchwał.

4

IV kwartał 2011r. (październik, listopad, grudzień)

1.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

2.      Uchwalenie stawek podatków na 2012 rok.

3.      Uchwalenie budżetu na 2012 rok.

4.      Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.

5.      Rozpatrzenie projektów uchwał.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 gru 2010 11:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2013 razy