BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr IV/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2010 roku
w sprawie:

początek godz.1205 koniec 1230

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

Na sesji obecnych 14 radnych.

W obradach sesji uczestniczyli: Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, Skarbnik Gminy Iwona Ofman, sołtysi z terenu gminy (lista obecności w załączeniu).

Po formalnym otwarciu sesji Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Dodała, że zgodnie z ustaleniami jakie zapadły na wspólnym posiedzeniu komisji dn.13 grudnia br. porządek obrad zostanie odczytany z punktami, które zostały pominięte.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 grudnia 2010r.

3.      Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na 2010 rok.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

Rada w głosowaniu – 14 gł. „za” – jednogłośnie przyjęła porządek obrad sesji.

Ad 2.

Do sporządzonego i wyłożonego do wglądu na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn.13 grudnia 2010r. i przed rozpoczęciem obrad protokółu z obrad III sesji – uwag ani wniosków nikt z radnych nie zgłaszał. W głosowaniu 14 gł. „za” tj. jednogłośnie Rada przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji oznaczony Nr III/10.

Ad 3.

Interpelacji i zapytań nikt z radnych nie zgłaszał.

Ad 4.

Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej przedstawił Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz.

(sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Ad 5.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przedstawiła Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka. Z projektu wynikały ustalone stawki na Wspólnym Posiedzeniu Komisji przez Radę Miejską w Stawiskach. W poniższej tabeli zapisano propozycje stawek do uchwały.

Stawki podatku od nieruchomości.

Lp.

Wyszczególnienie

Stawki 2010

 

MF

Lokalna

MF

Stawki ustalone na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn.13 grudnia 2010r.

 

GRUNTY

 

 

 

 

1

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków

0,77

 

0,77

0,80

0,80

2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4.04

4,04

4,15

4,15

3

pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,39

0,25

0,41

0,26

 

BUDYNKI

 

 

 

 

4

mieszkalne

0,65

0,55

0,67

0,57

5

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

20,51

15,00

21,05

15,50

6

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,57

9,57

9,82

9,82

7

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

4,16

4,16

4,27

4,27

8

pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,88

3,60

7,06

3,65

9

od budowli

2%

2%

2%

2%

 

 

 

 

 

 

 

Radny Jerzy Bielawski poinformował zebranych, że nastąpił wzrost w podatku na 2011 rok w stosunku do roku 2010r. w poz. 3 – za grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,01 grosz, w poz.4 - za budynki mieszkalne 0,02 grosze , w poz. nr 5 - za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,50 groszy, w poz. nr 6 – za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 0,25 groszy, w poz. nr 8 - pozostałe budynki (garaże) 0,05 groszy. Podatki zostały zaproponowane w takich stawkach, aby społeczeństwo nie odczuło znacznej podwyżki.

Zamykając dyskusję w tym punkcie Przewodnicząca poddała głosowaniu omawiany projekt uchwały.

W wyniku głosowania: 13 radnych „za”, 1 gł. ”przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 6.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przedstawiła Przewodnicząca. Z projektu wynikają uzgodnienia jakie zapadły na Wspólnym Posiedzeniu Komisji przez Radę Miejską w Stawiskach w dniu 13 grudnia br. Przewodnicząca przedstawiła projekt przedmiotowej uchwały.

W poniższej tabeli zapisano propozycje stawek do uchwały.

Stawki podatku od środków transportowych

Lp.

Wyszczególnienie

Podstawa (szt.)

Stawki 2010

 

MF

Lokalna

MF

Stawki ustalone na Wspólnym Posiedzeniu Komisji dn.13 grudnia 2010r.

1.

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 

 

 

 

 

A

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

2

729.28

700,00

748,00

720,00

B

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

7

1.216,64

1.216,64

1.248,00

1.248,00

C

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

8

1.459,96

1.300,00

1.497,00

1.340,00

2.

od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

11

2.786,03

2.700,00

2.858,00

2.750,00

3.

od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton

-

1.703,27

1.703,27

1.747,00

1.747,00

4.

od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

 

 

 

 

 

A

od 12 ton do 36 ton włącznie

-

2.153,41

2.153,41

2.209,00

2.209,00

B

powyżej 36 ton

3

2.786,03

2.786,03

2.858,00

2.800,00

5.

od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

-

1.459,96

1.459,96

1.497,00

1.497,00

6.

od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 

 

 

 

 

 

A

od 12 ton do 36 ton włącznie

4

1.703,27

1.703,27

1.747,00

1.740,00

B

powyżej 36 ton

2

2.153,41

2.153,41

2.209,00

2.200,00

7.

od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

 

 

 

 

A

mniejszej niż 30 miejsc

1

1.703,27

1.703,27

1.747,00

1.747,00

B

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2

2.153,41

2.153,41

2.209,00

2.209,00

 

Rada dyskusji w temacie nie podjęła.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 13 radnych  gł. „za” 1 radny „przeciw”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta .

 

Uchwała Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Projekt zawiera ustalone wzory deklaracji, zmiana dot. podstawy prawnej przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca  poddała projekt uchwały pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania :

14 radnych gł. „za” - jednogłośnie.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 8.

Projekt uchwały przedstawiła  Skarbnik Gminy – Iwona Ofman. Z objaśnień do budżetu wynika:

1.      Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 24.962zł. wynika z wykonania dochodów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 496.258zł., z tego: 10.063zł z zadania „Projekty dróg gminnych”; 5.776zł. z zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”; 1.000zł. z usług na prace geodezyjne i kartograficzne; 5.000zł. z odsetek od kredytów; 610zł. z zadania „Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku SP Stawiski”; 473.809zł. dotyczy zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” w związku ze zmianą §6050 na § 6610.

3.      Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 521.220zł.

- dział „transport i łączność” – 5.000zł. (bieżące utrzymanie dróg);

- dział „bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.” – 8.000zł. (zakup paliwa i naprawy samochodów);

- dział „oświata i wychowanie” – 4.000zł. (zakup żywności w Miejskim Przedszkolu);

- dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 504.220zł. ( 22.000zł. - oświetlenie i konserwacja ulic; 473.809zł. dotyczy zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap” w związku ze zmianą §6050 na § 6610; 8.411zł. - bieżące utrzymanie mienia komunalnego).

Przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie uchwały.

Radny Robert Bagiński zapytał na jakiej zasadzie odbywa się wymiana lamp na terenie gminy Stawiski?

Burmistrz odpowiedział - Jeżeli chodzi o wymianę lamp to gmina Stawiski nie posiada podpisanego porozumienia z Zakładem Energetycznym w Białymstoku, który został przejęty przez Zakład Lubelski. Lampy na terenie Gminy Stawiski były zamontowane 25 lat temu. My jako gmina nie możemy wymienić wszystkich lamp, które de facto święcą. Koszt amortyzacji lamp wynosił 200 tys. zł, obecnie to kwota 60 tys. zł. Gmina korzysta z tego, że tam gdzie pojawia się zgłoszenie, wówczas lampy wymieniane są na nowe.

Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania: 14 gł. „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 9.

Przewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali dwa projekty uchwał:

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiskach;

- projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjętej do wymiaru podatku na rok 2011.

 

Przewodnicząca poprosiła sołtysów aby zostali na sali, ponieważ przewidywane jest szkolenie dla rolników w sprawie zmian w zakresie KRUS o godz.13.00.

Innych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad 10.

Po stwierdzeniu, że przyjęty porządek został w całości zrealizowany Przewodnicząca zamknęła obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 gru 2010 12:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1931 razy