BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 grudnia 2010 roku
w sprawie:

początek godz.1105 koniec 1220

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

Na sesji obecnych 15 radnych.

W obradach sesji uczestniczyli: Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, Zastępca Burmistrza Stawisk Agnieszka Rutkowska, Skarbnik Gminy Iwona Ofman, sołtysi z terenu gminy (lista obecności w załączeniu).

Po formalnym otwarciu sesji Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad i zapytała o uwagi dotyczące porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Uwag do porządku obrad nie zgłaszano.

Rada w głosowaniu – 15 gł. „za” - jednogłośnie, przyjęła porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad II  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 06 grudnia 2010r.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach:

a)    wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej;

b)   wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

c)    wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;

d)   wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Stawiski.

7.    Wolne wnioski i informacje.

8.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad 2.

Do sporządzonego i wyłożonego do wglądu przed rozpoczęciem obrad protokółu z obrad II sesji – uwag ani wniosków nikt z radnych nie zgłaszał. W głosowaniu 15 gł. „za” tj. jednogłośnie  Rada przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji oznaczony Nr II/10.

Ad 3.

a) wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej;

Przewodnicząca Rady zapoznała  radnych z treścią zapisów w Statucie  Gminy Stawiski i ustawy o samorządzie gminnym w zakresie powoływania komisji stałych.

Przewodnicząca otworzyła listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej:
- Radny Robert Bagiński zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Zalewskiego (Tadeusz Zalewski wyraził zgodę);

- Radny Jan Kurzątkowski zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Kiełczewskiego (Antoni Kiełczewski wyraził zgodę);

- Radna Barbara Rzadka zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Bielawskiego (Jerzy Bielawski wyraził zgodę);

-Radny Wojciech Tadeusz Mieczkowski zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Zabielskiego (Mariusz Zabielski wyraził zgodę);

- Radny Antoni Kiełczewski  zgłosił kandydaturę radnego Lecha Ramotowskiego (Lech Ramotowski wyraził zgodę);

- Radny Sławomir Chodnik zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Chojnowskiego (Tomasz Chojnowski wyraził zgodę);

Przewodnicząca zamknęła listę kandydatów do pracy Komisji Rewizyjnej. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Przewodnicząca poddała kolejno pod głosowanie Rady zgłoszone kandydatury:

I . Za kandydaturą radnego Tadeusza Zalewskiego głosowało 15 radnych;

II. Za kandydaturą  radnego Antoniego Kiełczewskiego głosowało 15 radnych;

III. Za kandydaturą radnego Jerzego Bielawskiego głosowało 14 radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu;

IV. Za kandydaturą  radnego Mariusza Zabielskiego  głosowało 11 radnych, 2 „wstrzymało się od głosu”, 1 „przeciw”, 1 nie brał udziału w głosowaniu;  

V. Za kandydaturą radnego Lecha Ramotowskiego głosowało 13 radnych, 1 „wstrzymał się od głosu”, 1 nie brał udziału w głosowaniu;

VI. Za kandydaturą Tomasza Chojnowskiego głosowało 6 radnych, 8 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”.

W wyniku powyższego głosowania skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco :

1.Tadeusz Zalewski  - 15 głosów

2.Antoni Kiełczewski – 15 głosów

3.Jerzy Bielawski – 14 głosów

4.Mariusz Zabielski – 11 głosów

5.Lech Ramotowski – 13 głosów

Przewodnicząca Rady poddała cały skład Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 15 radnych „za” Rada jednogłośnie przegłosowała skład Komisji Rewizyjnej.

b) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

Przewodnicząca Rady  Barbara Rzadka zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Bielawskiego (Jerzy Bielawski wyraził zgodę)

Innej kandydatury Rada nie zgłosiła. Przewodnicząca zamknęła listę i poddała ją pod głosowanie. Rada jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Bielawskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania: 15 radnych „za” – jednogłośnie.

Przewodnicząca stwierdziła, że Jerzy Bielawski jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Radny Jerzy Bielawski – podziękował za jednogłośny wybór na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po czym dodał: „Ja wcześniej wymieniłem poglądy z panem Burmistrzem na temat pracy. Państwo znacie mnie i moją naturę ekonomiczną. Jeżeli chodzi o sprawy prawne to jestem takim człowiekiem, że bardziej kogoś przypilnuję niż mu zaszkodzę. Będę zajmował się tylko i wyłącznie sprawami merytorycznymi i tym co do komisji należy. W niedługim czasie dokonamy wybory Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Myślę, że będziecie nas państwo wspierali, mam ukłon do Pani Przewodniczącej. Chciałbym, żeby w tej kadencji Komisja Rewizyjna wykonywała zadania, które ma przewidziane w Statucie Gminy, aby mogła realizować swoje działania, czyli zajmować się opiniowaniem projektu budżetu. Niezależnie od tego jest to komisja właściwa do spraw finansów gminy. Jeżeli można to już dzisiaj zapraszam wszystkie komisje, które  zostaną powołane. Posiedzenia komisji Rewizyjnej są otwarte i można na nie przychodzić. Jeszcze raz dziękuję za wybór.”

 

c) wybór składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;

Przewodnicząca otworzyła listę kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych :

- Radny Tomasz Chojnowski zgłosił kandydaturę radnej Barbary Rzadkiej (Barbara Rzadka wyraziła zgodę);

- Radny Sławomir Antoni Chodnik zgłosił swoją kandydaturę do pracy w komisji;

- Radny Tomasz Chojnowski zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Zalewskiej (Elżbieta Zalewska wyraziła zgodę);

-Radny Tadeusz Zalewski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Chojnowskiego (Tomasz Chojnowski wyraził zgodę);

- Radny Tomasz Chojnowski zgłosił kandydaturę radnej Bogusławy Duckiej (Bogusława Ducka wyraziła zgodę);

Przewodniczącą zamknęła listę kandydatów do pracy w w/w komisji. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca poddała skład komisji pod głosowanie Rady.

W wyniku głosowania – 15 radnych „za” – jednogłośnie.

d) wybór składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodnicząca otworzyła listę kandydatów do składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego:

- Radny Robert Bagiński zgłosił kandydaturę radnego Jana Kurzątkowskiego (Jan Kurzątkowski wyraził zgodę);

- Radny Stefan Chmielewski zgłosił kandydaturę radnego Roberta Bagińskiego (Robert Bagiński wyraził zgodę)

- Radny Józef Rudzki zgłosił kandydaturę radnego Mieczkowskiego Wojciecha Tadeusza (Mieczkowski Wojciech Tadeusz wyraził zgodę);

-Radny Wojciech Tadeusz Mieczkowski zgłosił kandydaturę radnego Józefa Rudzkiego (Józef Rudzki wyraził zgodę);

- Radny Robert Bagiński zgłosił kandydaturę radnego Stefana Chmielewskiego (Stefan Chmielewski wyraził zgodę);

Przewodniczącą zamknęła listę kandydatów do pracy w w/w komisji. Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Następnie Przewodnicząca odczytała uchwałę wraz z wybranymi składami i poddała uchwalę pod głosowanie Rady.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1) Bielawski Jerzy – Przewodniczący

2) Zalewski Tadeusz – członek,

3) Kiełczewski Antoni – członek,

4) Zabielski Mariusz – członek,

5) Ramotowski Lech – członek.

 

Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w składzie:

1) Rzadka Barbara – członek,

2) Chodnik Sławomir Antoni – członek,

3) Zalewska Elżbieta – członek,

4) Chojnowski Tomasz – członek,

5) Ducka Bogusława – członek.

 

Powołuje się Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w składzie:

1) Kurzątkowski Jan – członek,

2) Bagiński Robert – członek,

3) Mieczkowski Wojciech Tadeusz – członek,

4) Rudzki Józef – członek,

5) Chmielewski Stefan– członek.

 

W wyniku głosowania – 15 radnych „za” – jednogłośnie.

Uchwała Nr III/3/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się komisji.

Po przerwie Przewodnicząca poinformowała zebranych:

- Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany Tadeusz Zalewski,

 - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych została wybrana Elżbieta Zalewska, Zastępcą Przewodniczącej Komisji Tomasz Chojnowski,

- Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego został wybrany Stefan Chmielewski, Zastępcą Przewodniczącego Komisji Robert Bagiński.

Ad4.

Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawisk.

Z projektu wynika:

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Stawisk Markowi Waszkiewiczowi wynagrodzenie miesięczne za pracę w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewiecset),

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00zł (słownie złotych: jeden tysiąć dziewięćset);

3) dodatek specjalny w wysokości 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj.: 3.120,00zł (słownie złotych: trzy tysiące sto dwadzieścia);

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 885,00zł (słownie złotych osiemset osiemdziesiąt pięć), wzrastający corocznie z dniem 01 września aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusję wokół projektu uchwały.

Rada dyskusji w tym temacie nie podjęła.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 14 radnych gł. „za” 1 radny „przeciw”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta .

Uchwała Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawisk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad5.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Z projektu wynika:

§ 2. 1. Radnemu z tytułu udziału w pracach rady i jej komisjach, przysługuje miesięczna dieta w formie zryczałtowanej w wysokości zależnej od funkcji pełnionych w organach gminy.

2. Za podstawę do ustalania wysokości diety przysługującej radnemu przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn.zm.).

§ 2.1. Radnemu, w związku z pełnioną funkcją, przysługuje miesięczna dieta w następującej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1)      przewodniczącemu rady – 115 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2; - tj.1.514,55

2)      wiceprzewodniczącemu rady – 70 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;tj.921,90

3)      radnemu:

a)      pracującemu w komisji/ach – 55% podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;tj.724,35

b)     pełniącemu funkcję przewodniczącego komisji – 60% podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;tj.790,20

c)      nie pracującemu w komisji/ach - 40 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;526,80

 

2.          Z kwoty należnej za dany miesiąc diety, potrąca się 10% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu rady lub komisji. Za nieobecność na dwóch i więcej posiedzeniach rady i komisji odbywających się w tym samym dniu – z należnej diety odlicza się 10%, jak za nieobecność na jednym posiedzeniu.

3.          Wiceprzewodniczącemu Rady, w razie konieczności wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego rady przez okres dłuższy niż 1 miesiąc przysługuje dieta w wysokości przewidzianej dla przewodniczącego rady.

 

Po przedstawieniu projektu uchwały  Przewodnicząca  otworzyła dyskusję wokół uchwały.

 

Radny Jerzy Bielawski – Moja propozycja jest taka, aby pozostawić na dotychczasowym poziomie diety. Mamy uchwałę, która określa nasze wynagrodzenie z tytułu pracy w Radzie Miejskiej. Jakieś koszty są bo można ponieść straty będąc na sesji, a nie robiąc to czym zajmujemy się na co dzień np. praca zawodowa albo praca w gospodarstwie rolnym. Czy my radni musimy podnosić sobie na początku kadencji diety? Proszę państwa daje to państwu pod rozwagę. Moim zdaniem należy pozostawić na tym poziomie na którym diety obowiązywały dotychczas tj. zgodnie z uchwałą z 2008 roku.

 

Radny Sławomir Chodnik – Chciałbym spytać wnioskodawcę jakie są przesłanki podniesienia diet dla radnych?

 

Przewodnicząca Rzadka Barbara – W związku z początkiem VI kadencji nowej Rady, powiedziałam to już na spotkaniu w poniedziałek zostaliśmy opisani w gazetach i ulotkach. Żeby nie być gołosłownym poprosiliśmy panią skarbnik o wyliczenie kwot, o których była mowa w ulotce. Zapisane było, że burmistrz zarabia- 12000,00zł, radny 700 zł przewodnicząca 1500 zł, radny powiatu kolneńskiego 1000 zł. Skoro mamy w tej Radzie pracować i zanim jeszcze taką kwotę pobierzemy, to już ktoś nas ładnie obmalował. Konsekwentnie to była moja propozycja, wspólnie w kuluarach tak rozmawialiśmy i w takiej wysokości zostało to przyjęte.

Radny Sławomir Chodnik – Mam rozumieć, że przesłaniem było to, bo ukazał się jakiś artykuł w gazecie?

Przewodnicząca – Ukazały się ulotki, to był Głos Kolneński.

Radny Sławomir Chodnik  – To było  przesłanką do podniesienia diet. Dziękuje bardzo.

Przewodnicząca - To też jest ważne.

Radny Tadeusz Zalewski - Proszę państwa chciałbym kamyczek dorzucić. Od 8 lat prowadzę niewielką firmę ale firmę. Zatrudniam ludzi i kiedy zatrudniam nowego pracownika to zawsze jest on na okresie próbnym i dostaje płace minimalną. Po sprawdzeniu się dostaje coś więcej, a my radni co mamy - najwyżej mamy kredyt zaufania wyborców. Ja od razu bym struny nie przeciągał.

Radny Sławomir Chodnik - Chciałbym zapytać o sytuację budżetu gminy. Czy ona jest tak dobra, że można sobie pozwolić na takie podwyżki.?

Przewodnicząca – Pani Skarbnik, Czy Pan Burmistrz odpowie?

Burmistrz – Sytuacja budżetu pozwoli na taką podwyżkę. Ja mam taką propozycje do radnego Sławomira Chodnika. Proszę głosować za i przekazać dietę na cele społeczne. Każdy radny, który się ewentualnie wstrzyma może w ten sposób ze swoją dietą zrobić co chce. Rada będzie głosować dla siebie uposażenie, Rada ma takie prawo i decyduje większość, nie będziemy tu zadawać pytań pod publiczkę bo i tak większość za chwilę zdecyduje.

Jeśli chodzi o radnego Tadeusza Zalewskiego, to wart jest pracownik swojej zapłaty. Słyszę pytania o przesłankach, proszę państwa to nie jest meritum sprawy. Pani Skarbnik mnie zapewniała, że jeśli chodzi o propozycję tych uchwał na pewno budżet to wytrzyma i wytrzyma dużo więcej. Stwierdzenie Burmistrza – „Budżet ma się świetnie”.

Radny Sławomir Chodnik – Pani Przewodnicząca proszę zwrócić uwagę Panu Burmistrzowi, aby nie udzielał mi wskazówek, co ja mam zrobić ze swoim uposażeniem, bo ja wiem co należy zrobić. Zapoznawałem się z projektem budżetu na 2011 rok. Moje stanowisko to kontynuacja mojego przedmówcy radnego Zalewskiego.

Czy w obliczu założeń budżetowych, Rada zamierza podnieść maksymalne podatki mieszkańcom tej gminy, a sobie diety? Czy jest to przejaw troski o dobro wspólne, czy jest to przejaw troski o coś innego?

 

Przewodnicząca Rady  – Radny Chodnik ja chciałabym powiedzieć. Tu Pan Burmistrz jest gospodarzem gminy, ja udzielam głosu Burmistrzowi, a Burmistrz może powiedzieć co chce. To jest jego sprawa.

Burmistrz – Ja nie mówię tego co chcę. Proszę mnie słuchać ze zrozumieniem. Ja dałem propozycje a nie wskazówkę, a to jest mała różnica co można ewentualnie zrobić z dietą. Co do podatków Burmistrz Stawisk od 8 lat zawsze proponuje stawki ministerialne (maksymalne), a następnie w komisjach ustala się stawki, które przegłosowuje później Rada. Nigdy nie ma tak, żeby proponowane stawki przez  Burmistrza Stawisk przyjęła Rada. Jest to inna kwestia dotycząca wdrożenia się w pracę.

Przewodnicząca – Szanowni państwo ja nie mogę mieć wpływu na to co powie Burmistrz, pełni on funkcje Burmistrza, jest na stanowisku.

Radny Tomasz Chojnowski zabrał głos odnośnie podstawy służącej do ustalania wysokości diety przysługującej radnemu zgodnie z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę :

W 2007 roku podstawa wynosiła 936 zł, a w 2008 r. - 1.126 i mamy tutaj dla radnego pracującego w komisjach 40 % podstawy, teraz wiemy, że jest 1.317 od 1 stycznia 2011 podstawa wzrośnie o 69zł czyli będzie to kwota - 1386. Z projektu uchwały wynika wzrost z 40 % na 55 % jest to duży wzrost na podstawie. Wzrasta podstawa to wzrasta też procent dla radnego pracującego w komisjach. Wiadomo, że są dwa wzrosty, wzrasta podstawa i my radni dzisiaj mamy podnieść procentowo.

Radny Chodnik dodał – Z moich wyliczeń wynika, że Rada podnosi sobie o 37 % .

Radny Tomasz Chojnowski - Mam propozycje, jeśli chcemy już jako Rada takiej podwyżki. Miałbym propozycje odnośnie procentów. Czy coś stoi na przeszkodzie, żeby dla radnych zamiast 55% podstawy dla radnego pracującemu w komisjach ustalić 45 %, zaś w następnym punkcie sesji będzie ustalenie diet dla sołtysów 16 % podnieść na 20% co daje rocznie zaoszczędzenie w budżecie 26,34 wówczas radni tracą 131 zł a sołtysi zyskaliby 52,68. Wydatkując te same pieniądze do jednego worka, radni tracą, natomiast sołtysi zyskują.

Przewodnicząca – Czy to jest wniosek radnego do projektu uchwały ?

Tomasz Chojnowski - Tak , zgłaszam wniosek.

Przewodnicząca zwróciła sie do Rady czy będą inne wnioski do projektu uchwały.

Rada dalszej dyskusji nie podjęła.

Wobec tego Przewodnicząca stwierdziła, że są dwa wnioski :

I wniosek radnego Jerzego Bielawskiego –Diety radnych pozostawić bez zmian.

II wniosek radnego Tomasza Chojnowskiego - dot. zmiany w podstawie o której mowa § 1 ust.2 projektu uchwały z 55 % na 45 %.

Przewodnicząca oświadczyła, że najdalej idącym wnioskiem, który jest najbardziej niekorzystny dla budżetu gminy, ponieważ pochłonie jak najwięcej pieniędzy jest wniosek z którego wynika:

Przewodniczącemu Rady 115 % podstawy, wiceprzewodniczącemu 70 % podstawy, radnym pracującym w komisjach 55 % podstawy, pełniącemu funkcje przewodniczących komisji 60 % podstawy, niepracującemu w komisjach 40 % podstawy.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała przez siebie zgłoszony wniosek :

W wyniku głosowania :

10 radnych gł. „za”, 4 gł. „przeciw”, 1  wstrzymał się od głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca stwierdziła, że wnioski zgłoszone przez radnych pana Jerzego Bielawskiego i Tomasza Chojnowskiego upadły.

Przewodnicząca odczytała raz jeszcze propozycje zasad ustalania i wysokości diet dla radnych i poddała je pod glosowanie Rady.

W wyniku głosowania :

14 radnych gł. „za”, 1 gł. „wstrzymał się od głosu”

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałą został podjęta.

Uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6.

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Z projektu wynika:

§1.1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej ustala się zryczałtowaną dietę za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Stawisk w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200,  poz.1679 z późn.zm.).(210,72)

Radny Tomasz Chojnowski złożył wniosek, aby dla sołtysów ustalić zryczałtowaną dietę za udział w sesji z 16 % na 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Radny Lech Ramotowski poprał zdanie swojego przedmówcy uzasadniając tym, iż skoro Rada podniosła diety dla siebie, to tak samo należy się podwyżka dla sołtysów.

Przewodnicząca zapytała czy są inne propozycje.

Burmistrz – Dlaczego nie ma teraz pytań o budżet?

Radny Tomasz Chojnowski - „Przecież budżet ma się świetnie” – odpowiadając na pytanie stwierdzeniem Burmistrza.

Burmistrz – Szanowni Sołtysi kwotowo jest to podwyżka około 20%, to nie jest mała podwyżka dla Was. Pewnie radny Chojnowski nie wie, że sołtysi mają płacone – dodatkowy udział tj. prowizje za zbieranie podatków.

Radny Tomasz Chojnowski – Wiem, to jest oczywiste.

Burmistrz – To jak pan wie, to trzeba o tym powiedzieć. Bądźmy konsekwentni jak pytamy o wynagrodzeniu przy radnych, to zapytajmy o budżet i teraz jak ustalamy dla sołtysów przynajmniej tak zdawkowo, a ja odpowiem wtedy - budżet ma się świetnie.

Przewodnicząca zwróciła się do Rady. Są dwa wnioski:

I wniosek – 16 % zgodny z projektem uchwały,

II wniosek radnego Tomasza Chojnowskiego - 20 %.

Najdalej idącym wnioskiem jest zgłoszony wniosek przez radnego Tomasza Chojnowskiego, dlatego też zostanie poddany pod głosowanie jako pierwszy.

W wyniku głosowania: 4 radnych „za”, 7 „przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek radnego Tomasza Chojnowskiego upadł.

Głos zabrał sołtys wsi Sokoły – Sokołowski Stanisław - Dziękujemy bardzo, nam zostało to co Wam z nosa spadło.

Przewodnicząca – Ja nie prosiłam Pana o zabranie głosu. Będzie mógł Pan wypowiedzieć się w punkcie wolne wnioski.

Sołtys Stanisław Sokołowski – Sobie to podnieśliście, a sołtysom co tyle mają do zrobienia w terenie to nie chcecie podnieść.

Przewodnicząca – Szanowni sołtysi teraz macie 171,21, po zmianie – 210,72 tj. więcej o 39,51.

Sołtys Stanisław Sokołowski – Lepiej wcale nam nie podnoście.

W tej chwili większość sołtysów opuściła salę obrad.

Przewodnicząca - Kto z państwa radnych jest za wnioskiem 16 %

W wyniku głosowania: 12 radnych „za” 2 radnych wstrzymało się, 1 nie brał udziału w głosowaniu.

Następnie Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania 15 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła,  że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Stawiski stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.

Burmistrz zwrócił się do pani Skarbnik, aby udzieliła odpowiedzi na zapytania radnego Chodnika z poprzedniej sesji.

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi :

1.Zwolnienia w podatkach lokalnych – od 2010r.. w gminie nie ma zwolnień w podatkach lokalnych.

2.Ściągalność podatków – zaległości z tytułu podatków lokalnych na dzień 30.11.2010r. – 86.605,22 zł ; do dnia 06.12.2010r. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 61.750,39zł. Prace związane z wystawieniem upomnień i tytułów wykonawczych są w trakcie.

3.Wykonanie budżetu na 30.11.2010r. i przewidywane wykonanie za 2010r. będzie możliwe do przedstawienia po uzgodnieniu kont i sporządzeniu sprawozdań miesięcznych, które sporządza się do 10 – go następnego miesiąca. Informacje te zostaną przedstawione w jednym dokumencie.

Radny Sławomir Chodnik - Czy te zaległości dotyczą wszystkich podatków, czy tylko podatku od nieruchomości?

Pani Skarbnik – Kwoty dot. wszystkich podatków.

Radny Jerzy Bielawski – Komisją właściwą do spraw podatków i finansów  jest Komisja Rewizyjna. Uważam, że nie ma potrzeby analizować uchwał podatkowych i budżetu na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie chciałbym zwoływać posiedzenia w trakcie weekendu. Jak mamy komisje oddzielne to nie ma potrzeby robić wspólnego posiedzenia.

Przewodnicząca – Data i godz. wspólnego posiedzenia komisji została ustalona i nie chciałabym już zmieniać. Na wspólnym posiedzeniu dokonamy analizy podatków i budżetu.

Praktykowaliśmy to w V kadencji i sam pan wie jak później sprawnie przebiegają obrady sesji, kiedy wcześniej wypracuje się jedno stanowisko.

Radny Jerzy Bielawski – Każda komisja musi ustalić swoje propozycje, jeszcze przed budżetem będzie posiedzenie, ale to jeszcze ustalimy w komisji z radnymi.

Radny Sławomir Chodnik- W poniedziałek otrzymamy informacje, a kiedy się przygotujemy?

Przewodnicząca – Wspólne posiedzenie będzie na temat budżetu.

Burmistrz – Mamy teraz proszę państwa kontrolę z Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszelkie tego typu pytania obciążają i destabilizują pracę pani Skarbnik, która i tak pracuje popołudniami. Do godz. 14. 30 w pokoju pani Skarbnik jest inspektor z kontroli. Proszę mieć wyrozumiałość, jeśli pani Skarbnik mówi, że będzie na poniedziałek to znaczy ,że będzie i nie ma dyskusji.

Radny Sławomir Chodnik – Nie rozumiem takiego podejścia. Jest to przecież istotna sprawa, bez uzyskania powyższej informacji, nie ma możliwości pracy nad nowym budżetem. Może my nowi radni nie rozumiemy budżetu. Radnym znającym budżet na pewno jest łatwiej. W ciągu roku było dużo zmian w budżecie i opieranie się tylko na planie dla mnie nie wystarczy. Nie będę miał punktu odniesienia. Kwestia pracy kiedy jest kontrola to sprawa drugorzędna. Moim zdaniem budżet to jest teraz sprawa najistotniejsza. Dziękuję bardzo.

Burmistrz - Można dokonać analizy wykonania budżetu za I półrocze 2010r. i można sobie porównywać na wiele innych sposobów.

Burmistrz – Zapytanie ustne to i ustna odpowiedź, zapytanie pisemne na piśmie odpowiedź.

Pani Skarbnik - Czy wystarczy informacja ogólna, czy na poszczególne jednostki.

Radny Sławomir Chodnik - Proszę przygotować na poszczególne jednostki.

Radny Tomasz Chojnowski: Odniosę się do słów Burmistrza. Zgodnie ze Statutem § 35 pkt.3 „Zapytania formułowane są ustnie, w trakcie sesji Rady”, pkt.5 Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania pytania.

Burmistrz – Chciałem powiedzieć, że nie minęło 7 dni od ostatniej sesji i nie było konieczności odpowiadania na piśmie. KPA jasno mówi odpowiada się w takiej formie w jakiej zostało się zapytanym. Na przyszłość nam ułatwi sprawę  – Radni niech formułują pytania na piśmie, a my na nie będziemy odpowiadać.

Ad 8.

Przewodnicząca  Rady podziękowała  zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady III Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 gru 2010 09:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2215 razy