BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr I/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 01 grudnia 2010 roku
w sprawie:

początek godz.1105  koniec godz.1215

miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach

Skład Rady: 15 radnych

1.      Bagiński Robert

2.      Bielawski Jerzy

3.      Chmielewski Stefan

4.      Chodnik Sławomir Antoni

5.      Chojnowski Tomasz

6.      Ducka Bogusława

7.      Kiełczewski Antoni

8.      Kurzątkowski Jan

9.      Mieczkowski Wojciech Tadeusz

10.  Ramotowski Lech

11.  Rudzki Józef

12.  Rzadka Barbara

13.  Zabielski Mariusz

14.  Zalewska Elżbieta

15.  Zalewski Tadeusz

W sesji udział wzięli:

1.Marek Waszkiewicz – Burmistrz Stawisk,

2.Agnieszka Rutkowska – Zastępca Burmistrza Stawisk,

3.Iwona Ofman – Skarbnik Gminy.

Sołtysi wg. załączonej listy obecności, kierownicy jednostek organizacyjnych :

1.Truszkowska Danuta – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiskach,

2.Waszkiewicz Bożena – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiskach,

3.Kurpiewska Elżbieta – Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Stawiskach,

4.Czarnecka Bożena – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porytem,

5.Modzelewska Izabela – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

6.Malinowski Grzegorz – Kierownik ZGKiM w Stawiskach,

oraz radna poprzedniej kadencji Ewa Kurzątkowska.

Stefan Chmielewski senior (57 lat) otworzył I  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach. Powitał wszystkich obecnych na sali obrad.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji :

1.    Otwarcie sesji.

2.    Informacja o przeprowadzonych wyborach samorządowych w gminie Stawiski – omówienie wyników przez Pełnomocnika Burmistrza Stawisk ds. wyborów Agnieszkę Rutkowską.

3.    Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.

4.    Przemówienie Burmistrza Stawisk.

5.    Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach:

a)   zgłaszanie  kandydatów,

b)   wybór komisji skrutacyjnej,

c)   przeprowadzenie głosowania.

6.    Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

7.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach:

a)    zgłaszanie kandydatów

b)   przeprowadzenie  głosowania.

8.    Wolne wnioski i informacje.

9.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad.2. Informacja o przeprowadzonych wyborach samorządowych w gminie Stawiski – omówienie wyników przez Pełnomocnika Burmistrza Stawisk ds. wyborów Agnieszkę Rutkowską.

Agnieszka Rutkowska – Pełnomocnik ds. wyborów przedstawiła informację o przeprowadzonych wyborach samorządowych w gminie Stawiski (informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Stawiskach.

Radny Senior poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.23a1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.

Po czym przystąpiono do złożenia AKTU  ŚLUBOWANIA.

Radny Senior odczytał tekst ślubowania. Radni mogą dodać zdanie „ Tak  mi dopomóż Bóg”.

Rota Ślubowania radnego :

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Najmłodszy wiekiem radny Tomasz Chojnowski odczytał kolejno w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona radnych.

Radny, po wyczytaniu jego nazwiska i imienia złożył ślubowanie wypowiadając słowo - „ŚLUBUJĘ”.

Radny Senior podziękował Wysokiej Radzie. Złożył gratulacje i stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Ad.4. Przemówienie Burmistrza Stawisk.

W kolejnym punkcie sesji głos zabrał Burmistrz elekt Marek Waszkiewicz, który wygłosił przemówienie.

Wysoka Rado! Szanowni Goście! Kierownicy jednostek administracyjnych gminy Stawiski.

Drodzy Sołtysi!

W ostatni poniedziałek pomyślałem sobie – jeśli ta kadencja ma być tak trudna jak początek tegorocznej zimy, to z pewnością wszystkim nam potrzeba naprawdę dużo ciepła, a przede wszystkim siły!

No i mamy w gminie Stawiski kolejna, już IV, kadencję władz samorządowych!

Mamy nową Radę Miejską i stare problemy – rozpoczęte i zaplanowane inwestycje oraz przedsięwzięcia, które dla poszczególnych środowisk są najważniejsze.

Mamy się zmierzy, podobnie jak cała Polska, z ponad 50 % zadłużeniem!

A w to wszystko trzeba jeszcze wpiąć wasze, szanowni radni, przedwyborcze obietnice – te realne oczywiście – z których za jakiś czas wyborcy Was rozliczą.

Biegnę dzisiaj myślą ku poprzedniej Radzie Miejskiej w Stawiskach. Biegnę myślą ku naszym dyskusjom, często kłótniom i szarpaninie o sposoby realizacji naszych marzeń o gminie.

Dziś oceniam tamte cztery lata jako wspaniałe przeżycie samorządowe. Miałem okazje pracować, współpracować i ścierać się z ludźmi odważnymi i za tę wasza odwagę Radni V kadencji chce wam teraz serdecznie podziękować.

Radni obecnej kadencji!

Czego Wam życzyć?

Życzę Wam przede wszystkim dogadania się na poziomie tego, co waszym zdaniem dla gminy i jej mieszkańców jest dobre i potrzebne. Życzę głosowań, których nie trzeba później żałować! Życzę Wam skupienia wokół siebie większości w radzie i przekonania mnie o swoich racjach!

To tak niewiele, a jednak!

Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy na tę nową kadencję życzę wytrwałości oraz siły!

A sołtysi? W zdecydowanej większości wśród Was są ludzie, z którymi współpraca to czysta przyjemność. Z pełną odpowiedzialnością powiem, że wójtowie i burmistrzowie nie tylko z powiatu kolneńskiego mogą mi tylko was pozazdrościć! I niech tak zostanie! Szanowni zebrani! Przed nami kolejne cztery lata samorządowej pracy! Przed nami cztery lata współpracy i zmagań. I tak, jak przed ośmioma laty w tym właśnie miejscu posiłkowałem się słowami jednego z amerykańskich prezydentów, tak dzisiaj przywołam parafrazę tamtych słów: Nie pytajmy, co gmina Stawiski i jej Mieszkańcy mogą zrobić dla nas. Zapytajmy siebie co my możemy zrobić dla gminy Stawiski i jej Mieszkańców?

I róbmy to od teraz!

Ad.5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

a/ zgłaszanie  kandydatów

Radny Robert Bagiński: Zgłaszam kandydaturę radnej Barbary Rzadka na funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Radny senior zapytał – Czy Barbara Rzadka wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Stawiskach?

Radna Barbara Rzadka wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny senior Stefan Chmielewski zwrócił się z zapytaniem - Czy radni będą zgłaszać inne kandydatury?

Radni nie zgłosili innych kandydatur na funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiskach.

Radny Senior zwrócił się z zapytaniem - Kto jest za zamknięciem listy kandydatów?

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie dokonali zamknięcia listy.

b/ wybór komisji skrutacyjnej

Na członków  Komisji  Skrutacyjnej  zgłoszono :

Radny Robert Bagiński zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Zalewskiej.

Radna Barbara Rzadka zgłosiła kandydaturę radnego Tadeusza Zalewskiego.

Radny Józef Rudzki zgłosił kandydaturę Wojciecha Tadeusza Mieczkowskiego.

Radny senior zapytał zgłoszonych radnych do pracy w komisji – Czy wyrażają zgodę?

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Radny senior poddał pod głosowanie skład komisji.

W głosowaniu jawnym 15 radnych głosowało za powołaniem  komisji w składzie.

Skład Komisji Skrutacyjnej:

Tadeusz Zalewski – Przewodniczący

Wojciech Tadeusz Mieczkowski - członek

Elżbieta Zalewska– członek

c/ przeprowadzenie głosowania

Odbyło się tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki wyboru. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Zalewski odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej została wybrana Barbara Rzadka uzyskując 13 głosów, 2 głosy były nieważne.

Protokół z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Głos zabrała Barbara Rzadka podziękowała za wybór i obdarzenie jej osoby tak dużym zaufaniem. Stwierdziła, że nie spodziewała się takiego poparcia w Radzie. Podkreśliła, że postara się zmierzyć z tym co stoi przed nią i nie zniweczyć tego, co już zostało zrobione dla dobra ogółu. Na koniec dodała, że dołoży wszelkich starań, aby Rada zintegrowała się na rzecz Małej Ojczyzny.

Uchwała Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nowo wybranego.

Radny senior Stefan Chmielewski pogratulował Barbarze Rzadkiej wyboru na funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej i przekazał prowadzenie obrad celem kontynuowania I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

Ad.7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

Prowadzenie obrad przejęła Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach

a/ zgłaszanie kandydatów

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Barbara Rzadka - Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę Józefa Rudzkiego.

Pomimo zapytań o innych kandydatów , innej kandydatury radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady zapytała czy radny Józef Rudzki wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Rudzki wyraził zgodę na kandydowanie.

b/ przeprowadzenie głosowania

Odbyło się tajne głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Rada zdecydowała o pozostawieniu Komisji Skrutacyjnej w tym samym składzie, w związku z tym komisja przystąpiła do pracy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki wyboru. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Zalewski odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania.

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany Józef Rudzki uzyskując 13 głosów, 2 głosy były nieważne.

Protokół z głosowania oraz karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 8. Wolne wnioski i informacje.

Do Rady nie wpłynęły żadne zapytania ani wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała radnych o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego.

W związku z powyższym zapoznała radnych z treścią pisma z podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie. – pismo Nr  NK.III.AS.0928 – 543/2010 z dnia 01.12.2010r. w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała za udział w sesji i zamknęła obrady I Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 gru 2010 11:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1928 razy