BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2010 roku
w sprawie: określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Na podstawie art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny, sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§4. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§6. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§7. Traci moc uchwała Nr 8/III/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 14 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

 

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 gru 2010 11:24
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 4526 razy