BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.  

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o 24.962zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 496.258zł., zgodnie z załącznikeim Nr 2;

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 521.220zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 19.573.659zł.

- Plan wydatków budżetowych – 19.573.659zł.

5. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014” i załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2010roku” do Uchwały Nr LXX/270/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr  4 i 4a do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 gru 2010 11:01
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1975 razy