BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/8/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2010 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zmianami) i art. 10  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (MP Nr 55 poz.755) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 720,00zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1248,00zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1340,00zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 2750,00zł.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1747,00zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 2209,00zł.

b) powyżej 36 ton - 2800,00zł.

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1497,00zł.

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 12 ton do 36 ton włącznie – 1740,00zł.

b) powyżej 36 ton – 2200,00zł.

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1747,00zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2209,00zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/223/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 gru 2010 10:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2735 razy