BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 14 grudnia 2010 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn.zmianani) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (MP Nr 55 poz.755) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Stawiski w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków – 0,80zł. od 1 m2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26zł. od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,57zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,50zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  9,82zł.  od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,65zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVIII/232/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 gru 2010 10:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2362 razy