BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr II/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 06 grudnia 2010 roku
w sprawie:

początek godz.1105 koniec 1120

miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach (sala konferencyjna)

Na sesji obecnych było 14 radnych, nieobecny był Tomasz Chojnowski.

W obradach uczestniczyli: Burmistrz Stawisk Marek Waszkiewicz, Zastępca Burmistrza Stawisk Agnieszka Rutkowska, Skarbnik Gminy Iwona Ofman.

W sesji uczestniczyli goście zaproszeni oraz sołtysi (listy obecności w załączeniu).

Po formalnym otwarciu sesji Przewodnicząca Rady przywitała wszystkich przybyłych na nią radnych, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad i zapytała o uwagi dotyczące porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Uwag  do porządku obrad nie zgłaszano.

Rada w głosowaniu – 14 gł. „za” - jednogłośnie,  przyjęła porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miejskiej z dnia 01 grudnia 2010r.

3.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Stawisk.

4.Wolne wnioski i informacje.

5.Zamknięcie obrad sesji.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miejskiej z dnia 01 grudnia 2010r.

Do sporządzonego i wyłożonego do wglądu przed rozpoczęciem obrad protokółu z obrad I sesji – uwag ani wniosków nikt z radnych nie zgłaszał. W głosowaniu 14 gł. „za” tj. jednogłośnie Rada przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji oznaczony Nr I/10.

Ad.3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Stawisk.

Ślubowanie Burmistrza.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.29 a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania. Poprosiła wszystkich o powstanie, zwróciła się do Burmistrza o złożenie ślubowania poprzez odczytanie roty ślubowania.

Burmistrz Marek Waszkiewicz wypowiedział przed Radą następujące słowa: „ Obejmując urząd Burmistrza Stawisk, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Stawiski. Ślubuję.

Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Stawiskach Teresa Zaręba złożyła gratulacje i wręczyła zaświadczenie Markowi Waszkiewiczowi o wyborze na urząd Burmistrza Stawisk.

Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka i Wiceprzewodniczący Józef Rudzki wraz z gratulacjami i życzeniami wręczyli kwiaty Burmistrzowi Markowi Waszkiewiczowi.

W imieniu nowo wybranej Rady złożyła je Przewodnicząca Barbara Rzadka: „Jak najwięcej chętnych do przykładania się do pracy, radości i satysfakcji z powierzonej misji i wykonywanych zadań, energii i wytrwałości w realizacji planów życiowych, zawodowych i lokalnych, dni pełnych szczęścia, spokoju i zadowolenia. Bądź jednym z tych ludzi, co dobre serce mają. Bądź jednym z tych, co miłość bliźniego znają. Niech kręte drogi dzisiejszego świata prowadzą Cię szczęśliwie do obranego celu. <Ten jest większy między ludźmi, kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych>”, zacytowała na zakończenie Adama Mickiewicza.

Po czym Przewodnicząca oświadczyła, że Marek Waszkiewicz  został Burmistrzem Stawisk III kadencji i poprosiła o wystąpienie:

Następnie Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk wygłosił  przemówienie.

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Panie i Panowie Sołtysi! Szanowni i mile widziani Goście!

Jak wszyscy wiecie, Burmistrz Stawisk jest związany przede wszystkim realizacją tych przedsięwzięć, które dla poszczególnych mieszkańców gminy Stawiski są najważniejsze! Jestem związany rozpoczętymi i zaplanowanymi w poprzedniej kadencji przedsięwzięciami. Dlatego w tej kadencji, jak i w poprzedniej, skupię się na realizacji tego, o czym rozmawiałem w kampanii wyborczej z moimi Wyborcami. Nie zamierzam natomiast, tak, jak Przewodnicząca Rady, skupiać się na pozyskaniu sympatii całej Rady Miejskiej w Stawiskach. Z punktu widzenia Burmistrza Stawisk mnie potrzeba współpracy większości w Radzie i w tym zakresie będę robił wszystko, aby wokół moich pomysłów zgromadzić większość radnych. Zdaję sobie bowiem sprawę, że cztery lata to za mało, aby walczyć o sympatie i poparcie malkontentów oraz realizować przedwyborcze obietnice. Te drugie są bez wątpienia ważniejsze!

Nie ukrywam, że jestem silny ludźmi, którzy mnie popierają i pomagają w realizacji planów – dzięki radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz dzięki wszystkim, którzy choć dobrym słowem zachęcają mnie do dalszych wysiłków na rzecz gminy!

W swojej pracy jestem silny poparciem Sołtysów z gminy Stawiski. Przez osiem lat nie zawiedliście mnie w swojej ofiarności i chęci pomocy. Mam nadzieję, że te następne cztery lata będą takie same! Są wśród nas przedstawiciele kościoła, oświaty, policji i władz samorządowych Powiatu Kolneńskiego z Przewodniczącym Rady Marianem Niesłuchowskim na czele. Na Waszą pomoc i współprace  również liczę, razem możemy budować nasza małą ojczyznę, aby była miejscem spokojnym, bezpiecznym i atrakcyjnym. Razem możemy budować pozycję gminy Stawiski na zewnątrz i być dumni z tego, że tu i teraz żyjemy!

Dzisiaj wyobrażam sobie gminę Stawiski na końcu tej kadencji tak: ukończona budowa nawierzchni na wszystkich ulicach w Stawiskach, do wszystkich miejscowości w gminie prowadzą bezpieczne, utwardzone drogi dojazdowe. Zmodernizowane i rozbudowane budynki wiodących w gminie szkół. Wybudowana, bądź choćby rozpoczęta budowa Sali gimnastycznej! Rozwiązanych wiele innych ludzkich spraw! Wyobrażam sobie gminę Stawiski taką, z której dumni są jej mieszkańcy! Będę robił wszystko, aby przez następne cztery lata taką gminę Stawiski budować! Jeśli ktokolwiek mi w tym budowaniu takiej małej ojczyzny pomoże, ma w Burmistrzu Stawisk przyjaciela; jeśli ktokolwiek będzie mi w tym przeszkadzał, ma we mnie wroga!

Przede mną cztery lata samorządowych zmagań! Przede mną cztery lata reprezentowania gminy Stawiski na zewnątrz. Mam w sobie wystarczającą odwagę, żeby bez kompleksów i stanowczo dla dobra gminy walczyć na forum powiatu, województwa i kraju. Zawsze będę tam, gdzie będzie wymagał tego interes mieszkańców gminy Stawiski i zawsze będę walczył o ich dobro!

Poza tym wszystkim, będę nieustannie starał się codziennie, aby w miarę swoich możliwości być dobrym człowiekiem! Dziękuję!

Ad.4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady poprosiła pana Mariana Niesłuchowskiego o wystąpienie.

Panie Burmistrzu!

W imieniu własnym i nowo wybranej Rady Powiatu Kolneńskiego serdecznie gratuluję Panu wyboru po raz trzeci na urząd Burmistrza Stawisk. Życzę powodzenia i sukcesów w realizowaniu planów przez kolejne 4 lata. Przed Panem niewątpliwie trudne zadania i obowiązki gospodarza gminy Stawiski. W szczególności życzę sukcesów w tworzeniu wspólnie z całą Radą Miejską w Stawiskach coraz lepszych warunków do dalszego rozwoju Waszej Małej Ojczyzny i podnoszenia poziomu życia lokalnej społeczności.

W imieniu sołtysów gminy Stawiski burmistrzowi życzenia złożył Stanisław Sokołowski sołtys z miejscowości Sokoły, zapewniając, że sołtysi będą służyli pomocą, aby burmistrz wybrany został  na czwartą kadencję!, Co przyjęte zostało gromkimi oklaskami.

 

Radny Sławomir Chodnik złożył zapytanie w kwestii zaplanowanych sesji podatkowej i budżetowej, które odbędą się w grudniu br. Radny prosił o przygotowanie informacji:

1.      Jaka jest skala zwolnień w podatkach w roku budżetowym.

2.      Jaki jest stopień ściągalności podatków w roku budżetowym.

3.      Wykonanie budżetu od stycznia do listopada (11 miesięcy) 2010r.

4.      Przewidywane wykonanie w roku 2010.

 

Przewodnicząca Rady Barbara Rzadka nawiązała do wiersza Wisławy Szymborskiej cyt.„ Każdy przecież początek

to tylko ciąg dalszy,

a księga zdarzeń

zawsze otwarta w połowie…”

po czym dodała: Twórzmy tę księgę ….

W tym miejscu porządek obrad został wyczerpany.

Ad.5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca rady podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady II Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 gru 2010 12:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2006 razy