BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXX/10 z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 10 listopada 2010 roku
w sprawie:

początek godz.10 10  koniec godz.11 00

miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radny nieobecny na posiedzeniu: Jacek Konopka.

Przewodnicząca poinformowała, że dzisiejsze spotkanie Rady to ostatnie posiedzenie w V kadencji Rady 2006 – 2010.

Ad 1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych(załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 14 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad LXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.10.2010r.

3.Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.Wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy są wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Burmistrz zgłosił dwa wnioski do porządku obrad sesji.

I wniosek - o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807,788 i 789.

II wniosek – o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.7 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski.

 

Innych wniosków do porządku obrad sesji nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała I wniosek pod głosowanie.

W wyniku głosowania: 14 radnych „za”.

II wniosek pod głosowanie:

W wyniku głosowania: 14 radnych „za”.

Następnie Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 14 radnych głosowało  „za” przyjęciem porządku obrad po zmianach.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad LXX Sesji, po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.10.2010r.

Przewodnicząca Rady poddała protokół pod głosowanie. Protokół z obrad został przyjęty

11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

W tym punkcie nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman – Skarbnika Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w temacie uchwały.

W tej części obrad sesji radni nie podjęli dyskusji.

Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję  wokół  projektu uchwały i poddała pod głosowanie Rady w/w projekt. Obecnych podczas głosowania  14 radnych.

W wyniku głosowania: 14  radnych głosowało „za”  podjęciem uchwały.

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr LXX/270/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807,788 i 789.

Przewodnicząca przedstawiła projekt w/w uchwały.

Radny Zdzisław Obrycki zwrócił się z zapytaniem- Czy prawnik zatwierdził powyższy projekt uchwały.

Burmistrz poinformował zebranych,że pracownik merytoryczny – inspektor Bożena Majkrzak sprawę konsultowała z Biurem Planowania Przestrzennego w Łomży. Dokumenty zostały sporządzone zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

Dalszej dyskusji Rada nie podjęła.

Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr LXX/271/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Stadium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski.

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady. Po czym otworzyła dyskusję  w temacie uchwały.

Jako pierwszy głos zabrał radny Jerzy Bielawski  cyt. : „ Sprawę znam o tyle, że część osób, które podpisały umowę z firmą z Warszawy, informowały mnie o zamiarze założenia stwowarzyszenia, które chroniłoby ich interesy.Wątkiem drażliwym są kontrowersje, jakie budzi budowa wiatraków.Wiadomo,że będą korzyści finansowe, jednak są też ujemne skutki oddziaływania na organizm ludzki. Energetyka wiatrowa burzy harmonię krajobrazu, może stanowić zagrożenie dla wielu gatunków ptaków. W konsekwencji mieszkańcy będą narażeni na hałas, infradzięki i inne niepożądane oddziaływania. Lokalizacja farm wiatrowych nie powinna być zlokalizowana blisko siedzib ludzkich. Podsumowując radny Jerzy Bielawski zwrócił się z prośbą, aby przy sporządzaniu studium, zostały opracowane dokumenty zabezpieczające ludność.”

Radny Zdzisław Obrycki zauważył, że studium to wysoki koszt i jeśli chodzi o budżet gminy, to nas po prostu na powyższy wydatek nie stać.

Burmistrz odpowiedział, że koszt zmiany w studium poniesie firma. To porozumienie obejmuje 22 umowy, przedstawiciel firmy z Warszawy jest otwarty na ewentualne sugestie.

Radny Bielawski dodał,że z dniem wczorajszym weszło w życie rozporządzenie, które zaostrza przepisy budowy farm wiatrowych.

Burmistrz odpowiedział - Są to umowy podpisane w sierpniu ubiegłego roku. To jest jeden element infrastruktury. Rospuda jest przykładem, że są plusy i minusy każdego przedsięwzięcia. Obecnie budowa farmy wiatrowej w Polsce jest żmudna i skomplikowana, a skompletowanie wszystkich  pozwoleń na budowę  i innych dokumentów może trwać nawet 3 – 4 lata.

Dalszej dyskusji Rada nie podjęła.

Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję wokół projektu uchwały i poddała pod głosowanie Rady w/w projekt. Obecnych podczas głosowania 14 radnych.

W wyniku głosowania: 14 radnych głosowało „za” podjęciem uchwały.

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr LXX/272/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad 8. Wolne wnioski i informacje.

Pierwszy głos zabrał Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim obecnym  za współpracę, za dobrze przepracowane lata. Szczególne podziękowania za pracę złożył na ręce sołtysów. Stwierdził, że sołtysi przez okres kadencji okazywali ogromną pomoc Burmistrzowi w codziennych sprawach i za to im szczególnie dziękuje. Po czym dodał „Żaden wójt w powiecie, ani też w województwie podlaskim nie może liczyć na sołtysów tak jak ja, jako burmistrz”.

Kolejne podziękowania burmistrz złożył Komendantowi Policji w Kolnie. Wraz ze zmianą na tym stanowisku nadeszły zmiany, które dotyczą nowego podejścia do pracy, wzrosła jakość pracy oraz bezpieczeństwo obywatela.

Podziękowania popłynęły do Przewodniczącego Podlaskiej Izby Rolniczej w Kolnie – pana Jana Zelkowskiego.

Kierownicy jednostek organizacyjnych dostali podziękowania za codzienny trud  włożony w pracę jaka świadczą każdego dnia na rzecz dobra Małej Ojczyzny.

Szczególne podziękowania należały się Iwonie Ofman - Skarbnikowi Gminy - podporze finansów, która realizowała pomysły Burmistrza i wdrażała je w życie. Zastępca Burmistrza Agnieszka Rutkowska otrzymała miłe słowa podziękowania za współpracę, która nie zawsze jest łatwa a kadencja też nie była przecież łatwa. W podsumowaniu Burmistrz podkreślił, że nie uda się wszystkiego zrealizować w ciągu 4 lat. Po czym przedstawił informację z rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Stawiski w latach 2006 – 2010

Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć następujące zadania:

1.      Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski: St. Wł. Reymonta, Pocztowa, Nowoprojektowana, Witosa, Utrata, Projektowana, Furmańska, Ogrodowa, Niecała, W. Kossaka, Długa.

2.      Przebudowa dróg na terenie gminy Stawiski:

1)      Poryte ul. Strażacka, Spokojna, Słoneczna, Paszki z Radzanowa;

2)      drogi w miejscowościach: Rogale, Chmielewo, Skroda Mała, Barzykowo, Cedry, Rostki, Jurzec Włościański, Dzięgiele, Zabiele;

3)      Wysokie Małe – Wysokie Duże – Zalesie droga krajowa nr 61 oraz Wysokie Małe w kierunku Kobylina do granicy gminy;

4)      Poryte – Hipolitowo – Budy Poryckie – Budy Stawiskie – droga krajowa nr 61.

3.      Wykonanie barier bezpieczeństwa przy drogach gminnych w miejscowości: Mieczki Sucholaszczki i Jurzec Szlachecki.

4.      Budowach chodnika bezpiecznego ruchu do ul. Smolniki w Stawiskach.

5.      Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach.

6.      Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach.

7.      Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stawiskach.

8.      Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Stawiskach.

9.      Modernizacja hydroforni w Sokołach i oczyszczalni ścieków w Stawiskach.

10.  Modernizacja oświetlenia ulicznego.

11.  Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego Mercedes Benz Atego oraz zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP KSRG Stawiski.

Następnym mówcą był Pan  Przybyszewski – Komendant. W swoim przemówieniu podkreślił, że komenda w Kolnie była komendą najniżej punktowaną w województwie podlaskim, w rankingach była na  końcu. Trud, jaki został włożony nagrodzono: poprawiła się jakość pracy, poprawiła się atmosfera i jest fantastycznie. Praca w terenie jest trudna, ale ludzie czuja się bezpiecznie , zorganizowane grupy przestępcze zostały rozbite. Komenda w Kolnie to prestiż i dobry klimat.

Pan Jan Zelkowski w swojej wypowiedzi zaznaczył ,że przez okres kadencji starał się brać udział w sesjach i wsłuchiwać się w głos Rady, w potrzeby ludzi. Zawsze czuł się mile widziany a atmosfera podczas sesji była miłą i przyjemna chociaż towarzyszyły jej spory i czasami ostra wymiana zdań.

Sołtys wsi Sokoły Stanisław Sokołowski – podziękował  Burmistrzowi i radnym za pracę na rzecz gminy i wszystkim życzył wygranych wyborów.

Radny Jerzy Bielawski - cyt „ Kończy się kadencja, w której zrobiono naprawdę dużo. Jeden mój ulubiony temat to finanse. Na pewno chciałoby się jeszcze więcej, ale przecież są bariery finansowe. Radny nawiązał do powiedzenia: Nie jest tak dobrze, jak mówi władza i nie jest tak źle, jak twierdzi opozycja.”

Radny stwierdził, że pełnił różne funkcje w życiu i doświadczenie, jakie przeżył jako radny pozwala mu na stwierdzenie, że aby dobrze wypełniać mandat w Radzie, to trzeba się nie mało napracować. W podsumowaniu podziękował Radzie, członkom Klubu ”Wspólny Cel” sołtysom i pracownikom urzędu. Dodał, że jest trudnym, wymagającym rozmówcą. Jeżeli kogoś uraził w trakcie kadencji, to dzisiaj serdecznie przeprasza. Startującym w wyborach życzył wygranej, wszystkim obecnym na sali złożył życzenia zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Następnie głos zabrała Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach.

Wysoka Rado!

Panie Burmistrzu oraz zaproszeni Goście!

Dzisiejsza sesja ma poniekąd charakter historyczny. Jest ostatnią sesją Rady Miejskiej V Kadencji. Z jednej strony przeżywamy w tym roku XX - lecie Samorządu, zaś z drugiej strony te właśnie lata to budowanie tradycji samorządu lokalnego.

Każda reforma podlega weryfikacji po wprowadzeniu jej w życie i tak naprawdę zależy od ludzi, od postaw, zaangażowania i mądrości tych, którzy ją realizują w konkretnej rzeczywistości. Mam tu na myśli nas wszystkich tworzących ,,Małą Ojczyznę”, która jest niezwykle czułym, żywym organizmem oprócz dóbr materialnych, które posiada. Razem ją współtworzymy i od nas zależy efekt końcowy. W ten sposób pragnę podkreślić ze szczególną mocą Wasz wkład koleżanki i koledzy Radni, oraz Panie Burmistrzu, w realizację zadań, które udało nam się wykonać.

Pragnę w tym miejscu podziękować za podjęcie myślę owocnej współpracy ze mną jako przewodniczącą. Dziękuję Panu Burmistrzowi - Markowi Waszkiewiczowi, Pani Zastępcy Burmistrza - Agnieszce Rutkowskiej, Pani Skarbnik - Iwonie Ofman, Pani Małgosi Mroczkowskiej za codzienną pracę, wsparcie, pomysły i dobre słowa. Panu Staroście Henrykowi Dudzie, Zarządowi Powiatu, Radnemu Powiatowemu Wiesławowi Zacharzewskiemu, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych, wszystkim Paniom i Panom sołtysom oraz współpracującym samorządom, parafiom: Stawiski, Poryte, Romany, Dobrzyjałowo i organizacjom: Klubowi Sportowemu w Stawiskach, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Związkowi Emerytów i Rencistów, zespołowi ,,Dzierzbieniacy”, strażakom ochotnikom i strażakom zawodowym oraz policjantom, Panu Janowi Zelkowskiemu – Przewodniczącemu  Powiatowej Izby Rolniczej. Dziękuję za otwartość, kreatywność, za młodość. Byliście i jesteście dobrymi partnerami we wspólnych poczynaniach, cierpliwie wspieracie działania na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców naszego miasteczka i naszych wiosek. Dziękuję za odwagę, nierzadko determinację, otwartość, cierpliwość, doskonalenie umiejętności współpracy, za wszystkie te cechy, nie bójmy się użyć tego słowa, które składają się na,, miłość” i to jak sami dobrze wiemy, miłość niełatwą, bo miłość do działania, robienia czegoś dobrego. Szczególnie dziękuję mojemu Wiceprzewodniczącemu Andrzejowi Kicińskiemu. Dziękuje radym z klubu Wspólny Cel za krytykę, która była dla mnie bodźcem do dalszego działania.

Dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, za zrozumienie dla trudności, z jakimi czasami trzeba się zmierzyć, za konstruktywną krytykę, za wiarę w marzenia o coraz lepsze jutro dla Naszej Gminy. Dziś każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie: ,,Czy było warto?”. Myślę, że warto nie tylko dla Naszej piękniejszej gminy, ale przede wszystkim dla podbudowania własnej wartości, dla satysfakcji nie- że się nie udało, ale że daliśmy radę, że potrafimy, że pomimo trudności odnieśliśmy sukces. Cud sukcesu polega na uwierzeniu we własne umiejętności, przekonaniu siebie do optymizmu, dobrych myśli i twórczych działań. Sukces to zadowolenie z siebie i tego, co dzieje się w naszym lokalnym środowisku. Dziękuję też za trudne chwile.

Gratuluję Radzie mądrych, rzeczowych, a może nawet czasami rezolutnych decyzji, nawiązanych nici koleżeństwa i przyjaźni.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorom Szkół: p. Danucie Truszkowskiej, p. Krystynie Dorocie Polkowskiej, p. Elżbiecie Kurpiewskiej, p. Bożenie Czarneckiej, p. Dorocie Kozioł oraz p. Izabeli Modzelewskiej Dyrektor GOK, p. Grzegorzowi Malinowskiemu Kierownikowi ZGKiM, p. Izabeli Łoszewskiej Kierownik OPS, p. Kazimierzowi Frąckiewiczowi Dyrektorowi Banku Spółdzielczego, za ich gościnność, wspólne przeżywanie uroczystości państwowych, lokalnych i okolicznościowych.

Jeśli może kiedykolwiek byłam niemiła lub niezbyt wyrozumiała, tych których uraziłam słowem lub swoją postawą przepraszam…

Życzę Wam Wszystkim Drodzy Państwo i Mieszkańcom Gminy Stawiski wytrwałości, odwagi, pięknych, mądrych celów i ich spełnienia. Niech zatem porażki będą doświadczeniami, marzenia- osiągnięciami mądrze postawionych sobie celów, nauka i praca- przygodą życia, a życie wspaniałą wycieczką w nieznane, jeśli rozważnie przygotujecie trasę każdego dnia.

Swoje wystąpienie pragnę zakończyć strofami:

,,Kiedy coś się w życiu zmienia,

kiedy coś się w życiu kończy,

zerknij wtedy znów za siebie,

popatrz co Cię jeszcze łączy

z zacnym gronem.

Z przyjaciół grupą wielką

powspominaj sobie nieco

masz okazję na to wszelką.”

Bo jak mówił Konstanty Ildefons Gałczyński

,,Ile razem dróg przebytych

Ile ścieżek wydeptanych

Ile dreszczów, ile śniegów

Ile w trudzie nieustannym

Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń

Ile chlebów rozkrojonych, ile krzyku w poematach

Ja chciałbym te chwile ocalić od zapomnienia”.

,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.”

Wisława Szymborska

 

Życzę, by Ci, którzy zdecydowali się kandydować w nadchodzących wyborach spełnili swoje marzenia i znów stali się osobami potrzebnymi mieszkańcom gminy i dobrze służyli Naszej Małej Ojczyźnie. Do spotkania w kolejnej kadencji Samorządu gminy Stawiski, Powiatu Kolneńskiego i Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Dziękuję.

Barbara Rzadka

Po czym Przewodnicząca przeszła do ostatniego punktu porządku obrad.

Ad 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział i zamknęła obradach  LXX (70) Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Stawiskach (2006 – 2010).

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2010 14:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2006 razy