BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 grudnia 2010 roku
w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych w Gminie Stawiski

Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej ustala się zryczałtowaną dietę za udział w sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Stawisk w wysokości 16 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200,  poz.1679 z późn.zm.).

2.      Z kwoty należnej za dany miesiąc diety, potrąca się 10% za każdą nieobecność przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na posiedzeniu sesji lub posiedzeniu organizowanym przez Burmistrza Stawisk.

§ 2. Diety należne przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za dany miesiąc wypłaca się do dnia 10 następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub przekazuje się na wskazany rachunek bankowy.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/117/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Stawiski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2010r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2010 13:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2458 razy