BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 grudnia 2010 roku
w sprawie: zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach

Na podstawie  art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Radnemu z tytułu udziału w pracach rady i jej komisjach, przysługuje miesięczna dieta w formie zryczałtowanej w wysokości zależnej od funkcji pełnionych w organach gminy.

2. Za podstawę do ustalania wysokości diety przysługującej radnemu przyjmuje się kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn.zm.).

§ 2. 1. Radnemu, w związku z pełnioną funkcją, przysługuje  miesięczna dieta w następującej wysokości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1)      przewodniczącemu rady – 115 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

2)      wiceprzewodniczącemu rady – 70 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

3)      radnemu:

a)      pracującemu w komisji/ach – 55% podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

b)      pełniącemu funkcję przewodniczącego komisji – 60% podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

c)      nie pracującemu w komisji/ach - 40 % podstawy, o której mowa w § 1 ust.2;

 

2.          Z kwoty należnej za dany miesiąc diety, potrąca się 10% za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu rady lub komisji. Za nieobecność na dwóch i więcej posiedzeniach rady i komisji odbywających się w tym samym dniu – z należnej diety odlicza się 10%, jak za nieobecność na jednym posiedzeniu.

3.          Wiceprzewodniczącemu rady, w razie konieczności wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego rady przez okres dłuższy niż 1 miesiąc przysługuje dieta w wysokości przewidzianej dla przewodniczącego rady.

 

§ 3. Diety należne radnym za dany miesiąc wypłaca się do dnia 10 następnego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub przekazuje się na wskazany przez radnego rachunek bankowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/108/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Stawiskach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2010r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2010 13:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2033 razy