BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 08 grudnia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Stawisk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Stawisk Markowi Waszkiewiczowi wynagrodzenie miesięczne za pracę w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewiecset),

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00zł (słownie złotych: jeden tysiąć dziewięćset);

3) dodatek specjalny w wysokości 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj.: 3.120,00zł (słownie złotych: trzy tysiące sto dwadzieścia);

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 885,00zł (słownie złotych osiemset osiemdziesiąt pięć), wzrastający corocznie z dniem 01 września aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/201/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Stawisk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 06 grudnia  2010r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2010 13:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2113 razy