BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 października 2010 roku
w sprawie:

początek godz13 40 koniec godz. 14 10

miejsce – Sala Konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu: Stefan Chmielewski, Jacek Konopka, Zdzisław Obrycki.

Ad 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych (załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 12 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość - quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Powitała zaproszonych gości na obrady sesji i wszystkich  na sali.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 października 2010r.

3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4. Sprawozdanie  z działalności Burmistrza Stawisk w okresie miedzy sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy są  wnioski do proponowanego porządku obrad sesji.

Do porządku obrad nie wpłynęły wnioski formalne o jego zmianę.

Następnie Przewodnicząca  poddała porządek pod głosowanie Rady. Obecnych podczas głosowania 12 radnych.

W wyniku głosowania: 12 radnych „za” przyjęciem porządku obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad LXIX  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach. Po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 01 października 2010r.

Przewodnicząca poddała protokół Nr LXVIII/10 z dnia 01.10.2010r. pod głosowanie Rady. W wyniku glosowania: 10 radnych glosowało „za” jego przyjęciem 2 radnych „wstrzymało się od głosu”.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

Do Rady nie wpłynęły  interpelacje i zapytania.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie miedzy sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Projekt uchwały przedstawiła pani Iwona Ofman – Skarbnik  Gminy.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010r.:

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych wynika ze zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe w kwocie – 4.102 zł

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych działach wynika z dochodów wykonanych. W dziale różne rozliczenia zwiększenie wynika z przeliczenia prognozowanych wpływów z refundacji prac publicznych i interwencyjnych na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych jest skutkiem zmniejszenia dotacji na zasiłki stałe, jak również przesunięcia w rozdziale „przedszkola” planu z § 4260 do § 4220.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych wynika z bieżącej realizacji zadań. Ujęto tu zwiększenie planu wydatków w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych w działach 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 750 „administracja publiczna”.

Przewodnicząca zapytała, czy radni wnoszą pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Radni nie wnieśli żadnych pytań. W związku z tym Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach zamknęła dyskusję i poddała w/w projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania: 12 radnych „za” przyjęciem projektu uchwały.

Uchwała Nr LXIX/269/10 Rady Miejskiej w Stawiskach  z dnia 27 października  2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca przedstawiła korespondencję, która wpłynęła do Rady:

·         Pismo Nr ZD.I.0117-8-1/10 z dnia 22.10.2010r.   z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa podlaskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

·         Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Mieczysława Bagińskiego z dnia 11 października (stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu).

 

Dyskusja:

Radny Marek Sobociński  zwrócił się do Burmistrza Stawisk z pytaniem w sprawie remontu dachu na budynku komunalnym w miejscowości Dzierzbia. Na jakim etapie są przygotowania do tego remontu?

Burmistrz Stawisk odpowiedział radnemu, iż na pytanie udzieli odpowiedzi na następnym posiedzeniu Sesji Rady.

Przewodnicząca Barbara Rzadka apelowała do Burmistrza o remont drogi wojewódzkiej do miejscowości Poryte. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, dziury i wyrwy zagrażają bezpieczeństwu poruszającym się po drodze. Zdaniem Przewodniczącej gmina powinna monitować sprawę w Zarządzie Dróg, tak aby problem został rozwiązany.

Burmistrz odpowiedział Przewodniczącej, że postara się, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji, wyremontować drogę  a kosztami obciążyć Podlaski  Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Przewodnicząca zapytała czy radni mają jeszcze inne wnioski do zgłoszenia. Radni nie wnieśli żadnych pytań i nie zostały  przedstawione inne informacje.

Radni nie zabrali głosu.

Ad 7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca podziękowała zebranym za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady LXII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach.

 

Protokołowała
Przewodnicząca Rady Miejskiej
M.M
Barbara Rzadka
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 gru 2010 14:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1906 razy