BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXIX/269/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 27 października 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje :

§1.   

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych ogółem o 4.102zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 311.202zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 6.102zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 313.202zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- Plan dochodów budżetowych – 18.944.028zł.

- Plan wydatków budżetowych – 18.944.028zł.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.  Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 gru 2010 11:39
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1984 razy