BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr LXX/270/10 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 10 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.  

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych ogółem o 70.794zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 70.794zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- Plan dochodów budżetowych – 19.520.270zł.

- Plan wydatków budżetowych – 19.520.270zł.

4. Załącznik Nr 4 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014”  i załącznik Nr 4a „Zadania inwestycyjne w 2010roku” do Uchwały Nr LXVII/265/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.

§2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§3.     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§4.     Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§5.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 lis 2010 13:00
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1787 razy