BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół Nr LXVIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia: 1 października 2010 roku
w sprawie:

PROTOKÓŁ Nr LXVIII/10

z Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia   1 października   2010r. początek godz.10 10  koniec godz.11 00

miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach

Skład Rady – 15 radnych.

Radni nieobecni na posiedzeniu: Robert Bagiński, Andrzej Kiciński, Jacek Konopka, Bolesław Maliszewski.

Przewodnicząca poinformowała, że dzisiejsze  spotkanie Rady  będzie składało się z trzech części. I  część – to 68 sesja Rady Miejskiej w Stawiskach, część II to uroczystości związane z  XX – leciem powstania    samorządu  terytorialnego, III część – wspólny obiad
w restauracji ROMEO.

Ad 1. Otwarcie sesji.

Barbara Rzadka – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach otworzyła LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach.

Stwierdzenie quorum. Na podstawie listy obecności radnych(załącznik do protokołu) Przewodnicząca stwierdziła 11 radnych obecnych na posiedzeniu, wymaganą większość- quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

W związku z tym, że na posiedzeniu sesji    nieobecny był Andrzej Kiciński  - Wiceprzewodniczący Rady  Miejskiej,  pani przewodnicząca poprosiła do stołu prezydialnego radnego Józefa Rudzkiego za zgodą Rady Miejskiej.

Następnie Przewodnicząca  przedstawiła proponowany porządek obrad sesji.

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18.09.2010r.

3.Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Po czym zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Rady, czy  są  wnioski
do proponowanego porządku obrad sesji.

Do  Przewodniczącej  nie wpłynęły żadne wnioski o zmianę porządku obrad.

Wobec powyższego Przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie Rady.

  Obecnych podczas głosowania 11 radnych.

W wyniku głosowania : 11 radnych głosowało  „za” przyjęciem  proponowanego porządku obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że  Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad  LXVIII Sesji, po czym przystąpiła do jego realizacji.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 września  2010r.

Przewodnicząca  Rady  poddała protokół pod głosowanie. Protokół z  obrad został przyjęty

 9  głosami „za”,  przy 2 głosach  „wstrzymujących się”.

Ad 3. Interpelacje i zapytania radnych  oraz odpowiedzi.

W tym punkcie nie wpłynęły żadne  interpelacje i zapytania radnych.

Ad 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Burmistrz,  stanowi ono  załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Iwona Ofman –  Skarbnika Gminy.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję  w temacie uchwały.

W tej części obrad sesji  radni nie  podjęli dyskusji.

 Wobec powyższego Przewodnicząca zamknęła dyskusję  wokół  projektu uchwały i poddała   pod głosowanie Rady w/w projekt. Obecnych podczas głosowania  11 radnych.

W wyniku głosowania: 10  radnych głosowało „za”  podjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się od głosu”.

Przewodnicząca oznajmiła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr LXVIII/267/10   Rady   Miejskiej w Stawiskach  z dnia 1 października  2010r. w sprawie zmian budżecie gminy stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały.Następnie poinformowała,że na wspólnym posiedzenu komisji  dokonano zmian w projekcie uchwały w części  dot. zasad realizacji  i finansowania inwestycji  z zakresu  infrastruktury technicznej.

W pkt. 2. Budowa, rozbudowa  i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – realizacja przez inwestora w zalezności od potrzeb. Zasady finansowania – środki inwestora.

Po czym  otworzyła dyskusję.

Głos zabrał Marek Waszkiewicz  - Burmistrz Stawisk, który wyjaśnił, iż uchwała dotyczy  części Stawisk na skrzyżowaniu ulicy 550 – lecia i ulicy Cedrowskiej w okolicach dawnego młyna, a wniosek pana Polkowskiego teren przeznaczony  będzie pod zabudowę  jednorodzinną  wraz z infrastrukturą techniczną.

Nikt z radnych nie podjął dalszej dyskusji.

Wobec powyższego dyskusja  została zamknięta, a projekt uchwały poddany pod głosowanie.

Obecnych podczas głosowania było 11 radnych.W wyniku głosowania: 11 radnych „za”.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała został podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr LXVII/268/10 Rady  Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 października  2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807, 788 i 789  stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.

Ad 7. Wolne wnioski  i informacje.

Radny Zdzisław Obrycki    zabrał glos w sprawie kostki na chodniku przy ulicy Łomżyńskiej w Stawiskach.

Burmistrz  odpowiedział, że Generalna Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad  obiecuje, że w najbliższym  czasie zajmie się tym odcinkiem chodnika.

Radny Obrycki zapytał jaki jest  koszt za  metr  chodnika w gminie, a jaki w Kisielnicy, w celu porównania.

Radny Marek Sobociński  zapytał   o remont dachu na budynku  komunalnym w Dzierzbi.

Burmistrz odpowiedział, że sprawa jest na etapie konserwatora. Został zgłoszony wniosek do nadzoru budowlanego bo chcemy wymienić tam poszycie dachowe. Realizacja tego wniosku nastąpi po opinii konserwatora zabytków.

Następnie głos zabrał Burmistrz – Marek Waszkiewicz, który stwierdził, iż jednym z zadań samorządów jest  promocja gminy. Są sytuacje kiedy rolnicy, mieszkańcy gminy, wyręczają nas z tego i swoją  własną inicjatywą  promują nas. Wymaga to niewątpliwej  odwagi. Takim sprawcą jest  między innymi  dobrego zamieszania,  wokół gminy był Jan Zelkowski  ze Skrody Małej, który przyjął   wyzwanie i postanowił poddać swoje gospodarstwo  ocenie  w ogólnopolskim konkursie organizowanym między innymi przez Związek Gmin Wiejskich, KRUS i PIP. Pan Jan Zelkowski poddał swoje gospodarstwo  skrupulatnej  - muszę  przyznać -  i bardzo , bardzo rzeczowej ocenie pod kątem  bezpieczeństwa i okazuje się, że w powiecie kolneńskim otrzymał  wyróżnienie,  a to spowodowało, że o  gminie Stawiski mówiono z tej racji w  województwie  podlaskim.

 Chciałbym,  jako Burmistrz Stawisk, zachęcić innych rolników  do startowania  w tego typu konkursach i promocji nas. Postanowiliśmy ufundować skromną  nagrodę  Panu Zelkowskiemu w postaci myjki ciśnieniowej do  utrzymania  maszyn i urządzeń rolniczych w odpowiednim stanie czystości.

W tym miejscu Burmistrz złożył gratulacje i przekazał nagrodę. Następnie głos zabrał Kierownik  KRUS –  Jest mi niezmiernie miło, że Pan Janek Zelkowski  wziął udział w tym konkursie. Zajął w regionie 3 miejsce. Jest  to VIII edycja konkursu ”Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Kierownik podziękował Burmistrzowi za pracę w komisji oceniającej stan bezpieczeństwa gospodarstw rolnych,  a Panu  Zelkowskiemu za to, że nie wstydził się

 

 pokazać swojego gospodarstwa  i to przyniosło mu efekt.       

Przewodnicząca  podziękowała zebranym za udział w  obradach i zamknęła   obrady  LXVIII  Sesji   Rady Miejskiej w Stawiskach.

W dalszej części uroczystości głos zabrali goście zaproszeni na  obchody XX – lecia powstania samorządu terytorialnego w Stawiskach.

Protokołowała                                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata  Mroczkowska                                                                                        Barbara Rzadka

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lis 2010 09:04
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1721 razy